Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
12 september 2017

Fryslân moet op zoek naar juiste vraagstelling voor mobiliteit van de toekomst

Eind augustus verscheen een artikel in het Financieele Dagblad met de titel ‘Het vervoer van de toekomst: fiets, ov en heel veel apps’. Het beeld dat geschetst wordt, is een beeld van de stad Holland, waar de aansluiting op de verschillende modaliteiten soepel en vlot verloopt. En waarbij iedereen toegang heeft tot alle informatie. Zo kan men naar wens verschillende mobiliteitskeuzes maken. Snel, duurzaam, goed, prijs(on)afhankelijk, werkend aan gezondheid, of alles zittend, passend voor mensen met of zonder beperkingen. Het wordt maatwerk met de klant als koning.
 
Het toekomstbeeld wat geschetst wordt, is denk ik zeer reëel voor de grote steden. Maar hoe ziet het perspectief er uit voor de minder dichtbevolkte gebieden? Waar krimp is? Waar minder voorzieningen zijn? Waar minder differentiatie in aanbod van vervoersmiddelen is?  In maart van dit jaar hield het CDA een eerste bijeenkomst over de toekomst van  mobiliteit in Fryslan. Openbaar Vervoer op het platteland stond centraal. De boodschap was duidelijk: het huidige OV-systeem is op termijn onbetaalbaar en voldoet niet meer aan de wens van de bewoners.
Met grote weginfrastructurele investeringen met staal, asfalt en beton, zijn we een heel eind. Maar ook daar nog niet klaar,bijvoorbeeld: de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal, mogelijke ondertunneling spoor in centrum Leeuwarden.
De toekomst op het platteland, met grotere afstanden tussen de verschillende dikker bevolkte gebieden en voorzieningen, ligt in het faciliteren van nog individueler mobiliteitsvragen. Een aanbod van (zelfrijdende,) auto, fiets, bus, trein, snelfiets, etcetera op iedere gewenst moment, vanuit elke locatie lijkt hier een logisch gevolg van.Gebruik van Internet of Things, Mobility As A Service, niet alleen voor openbaar vervoer, maar voor mobiliteit in het algemeen. Als we op die manier naar de toekomst van Fryslân kijken, dan zijn we nog lang niet klaar.  
 
In de brief van GS van 1 juni jl. over de Mobiliteitsvisie / Omgevingsvisie wordt aangegeven dat GS niet van plan is om separaat mobiliteitsbeleid te formuleren.  Ik citeer: ‘Wij zijn daarbij tot de slotsom gekomen dat (dat) niet zinvol is en ook niet doenlijk.’ ‘Het Koersdocument, de Omgevingsvisie en de daarop te baseren programma’s zullen het toekomstig kader bieden voor het mobiliteitsbeleid.’ Wat zijn de doelen van de mobiliteit? Wat worden ze voor Fryslân? Waar wordt die keuze dan wel gemaakt?
1. Veilig en duurzaam verplaatsen. 2. Stimuleren economische ontwikkeling 3. Begeleiden of tegen gaan van krimp. Dat zijn bekende doelen. Maar gaan we in Fryslân verder? Kiezen we voor aanvullende doelen als: 4. Bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en energieopwekking? 5. Bijdragen aan gezondheidsverbetering? Een heel andere benadering! Wat mij betreft wel! Dan is de infrastructuur faciliterend en niet meer leidend.  Dat moet volgens mij de kracht van het mobiliteitsvraagstuk van Fryslân worden. En die kaderstellende discussie hoort plaats te vinden met en in de samenleving en met de volksvertegenwoordiging in Provinciale Staten.
 
In Fryslân gaan we aan de gang met een nieuwe omgevingsvisie. Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan dateert van 2011, maar kent zijn basis in het plan van 1996. We zijn inmiddels 20 jaar verder. Tijd om als Fryslân te bepalen welke rol mobiliteit krijgt en welke consequenties keuzes hebben voor de infrastructuur. En dus ook om te weten waar we de andere wegbeheerders zoals het Rijk en de gemeentes, Wetterskip bij nodig hebben. Fryslân is nog lang niet klaar. Mens en mobiliteit blijven in beweging. Fryslân blijft in beweging.  Het CDA heeft ambitie voor mobiliteit 2040 en blijft werken aan oplossingen voor de mobiliteitsvraagstelling van de toekomst. Voor een leefbare én duurzame leefomgeving. En daarmee oan’t wurk!!
 
Statenlid Wendy Zuidema-Haans