Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
25 jannewaris 2018

Gebiedscoördinatoren als verbinders tussen de overheden en inwoners in het veenweidegebied

Fryslân heeft een aantal veenweidegebieden, zoals it Lege Midden, De Deelen en it Bûtenfjild. Het bijzondere karakter van deze gebieden staat onder druk. Onder andere door een verlaging van het waterpeil oxideert het veen, waardoor het veen langzaam verdwijnt en de bodem daalt. Om dit unieke gebied te behouden en ruimte te bieden voor toekomstige ontwikkelingen werken overheden, landbouworganisaties en belangenorganisaties voor natuur, milieu en recreatie nauw samen.
 
Gebiedsgericht werken is bij de aanpak van de veenweideproblematiek voor het CDA belangrijk. Dat geeft draagvlak en stimuleert creativiteit en innovatie. We moeten dit samen doen: provincie, belangengroeperingen en de inwoners van Fryslân. Daarom heeft het CDA er samen met de SP, PvdA en PvdD voor gepleit om gebiedscoördinatoren aan te stellen die als schakel tussen de overheden en inwoners in het veenweidegebied kunnen fungeren. CDA Statenlid Maaike Prins vroeg daarnaast ook aandacht voor de ambtelijke capaciteit die beschikbaar is voor de projecten in het kader van de veenweidevisie. Want we willen veel, maar hebben we ook de mensen die dat kunnen doen?
 
Tijdens de Statenvergadering werd het uitvoeringsprogramma voor 2018/2019 vastgesteld. De provincie wil met dit uitvoeringsprogramma de komende jaren voortvarender bezig gaan met experimenten om het verdwijnen van het veen tegen te gaan, zodat na volgend jaar duidelijk is welke maatregelen in het gehele veenweidegebied kunnen worden toegepast. Eind maart zullen de Staten de veenweideaanpak voor de periode na 2020 bespreken.