Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nijs

print
14 maart 2018

Veenweide: geen koeien op waterski's maar maatwerk en draagvlak

Een aantal partijen in de Provinciale Staten wil verhoging van het waterpeil  om een einde te maken aan de veenweideproblematiek. Dit onderwerp kent een lange geschiedenis in de Staten. Het is een complex dossier met veel onzekerheden. Een verstrekkend initiatief als het drastisch verhogen van het peil, zonder dat daarbij een goed beeld is van de sociale, economische en ecologische impact, is wat ons betreft onverantwoord. Het zou onzorgvuldig zijn om het waterpeil te verhogen zonder dat duidelijk is wat de gevolgen en kosten daarvan zijn. Dergelijke plannen zorgen alleen maar onnodig voor onrust. Het CDA wil een integrale aanpak met het gebied waarin maatwerk en draagvlak centraal staan. Daarbij is het voor het CDA van belang dat de landbouwfunctie in het gebied zoveel mogelijk wordt behouden en dat er sprake blijft van een open landschap zonder verruiging.
 
De duurzame ontwikkeling van het gehele veenweidegebied moet een kwestie van maatwerk zijn, waarbij per deelgebied andere keuzes gemaakt kunnen worden. Dat is wat ons betreft de juiste manier om samen met het gebied te zoeken naar de beste oplossingen. Oplossingen die ten goede komen aan de leefbaarheid en op steun kunnen rekenen van de bewoners. Het voorstel van de oppositie staat haaks op deze gebiedsgerichte aanpak gericht op draagvlak waar het CDA voor pleit. In plaats daarvan wil men blijkbaar van bovenaf een oplossing opleggen zonder dat er rekening wordt gehouden met de sociale impact.
 
Daarnaast gaat het voorstel voorbij aan economische functie die de landbouw heeft. De agrarische sector is namelijk goed voor 1500 directe banen in het veenweidegebied en nog veel meer indirecte werkgelegenheid. Wat de schade van hun plan is voor de landbouw en wat de kosten zijn voor mogelijke uitkoop van agrarische bedrijven, hebben de oppositiepartijen zelfs nog niet eens becijferd! Eén ding is wel duidelijk: boeren op een peil van -20 is onmogelijk, dan hebben de koeien waterski’s nodig.
 
Ook wat betreft de ecologische impact laat het plan van de oppositiepartijen behoorlijk te wensen over. Een hoog waterpeil en extensief gebruik betekent namelijk verruiging. Dat maakt het gebied juist onaantrekkelijker voor weidevogels. Daarnaast is het helemaal niet duidelijk of een hoger peil wel de beste oplossing is. Enkel een peilverhoging houdt de inklinking van het veenweidegebied niet tegen; die is autonoom en gaat gewoon door. Juist om die reden worden er nu proeven gedaan met onder andere onderwaterdrainage, die een beter resultaat opleveren dan peilverhoging.
 
Innovatie en technologische ontwikkelingen staan niet stil. Het CDA kijkt vooruit naar kansen en mogelijkheden. Daarom kiest het CDA voor zorgvuldigheid en een gezamenlijke aanpak met alle betrokkenen. Met als eindresultaat een gedragen visie op veenweide met daarin de best mogelijke balans tussen landbouw en natuur.