Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Skriftlike fragen

Skriftlike fragen

In oersjoch fan de troch de CDA Steatefraksje stelde skriftlike fragen, en de dêrop jûne antwurden.
 

 

Fragen

Steld op

Beantwurde op

     
Skea troch oersimmerjende grauwe guozzen 25 april 2012  
Frysk Museum 28 maart 2012 25 april 2012
Erfpachtproblematyk Waadeilannen 9 desimber 2011 11 jannewaris 2012
Ofsjitten guozzen 8 desimber 2011 18 jannewaris 2012
Finansjele problemen nei fúzje Súdwest Fryslân 10 novimber 2011 7 desimber 2011
Konsesjeferliening busferfier 16 juny 2011 4 july 2011
Wurkgelegenheid PTC+ 29 april 2011 20 maaie 2011
Salaris topman NUON 21 april 2011 17 maaie 2011
EHS eksperiment yn Gaasterlân 11 jannewaris 2011 1 maart 2011
Belûken gemeenteriedsfraksjes by diskusjes oer bestjoerskrêft 17 novimber 2010 7 desimber 2010
Beëiniging gebietsûntwikkelingsplan 'De Nije Maaie' 11 novimber 2010 14 desimber 2010
Mooglik fertrek Vitens 26 oktober 2010 7 desimber 2010
OV-chipkaart (2) 8 oktober 2010 4 novimber 2010
Beleaning strjitteracers 9 juny 2010 13 july 2010
Sifers toerisme yn Fryslân 7 juny 2010 7 july 2010
OV-chipkaart (1) 29 maart 2010 5 maaie 2010
Utspraken opheffing provinsje Fryslân 25 maart 2010 27 april 2010
Oanlis glêsfluesnetwurk 15 maart 2010 12 maaie 2010
Treinferbining Ljouwert-Rânestêd 28 jannewaris 2010 3 febrewaris 2010
Tastimming ekstra sâltwinning Frisia 7 jannewaris 2010 9 febrewaris 2010
Ferbod aaisykjen Fryske Gea 28 desimber 2009 12 maart 2010
Natura 2000 1 december 2009 9 desimber 2009
Van Linschoten Verklaring 30 novimber 2009 9 desimber 2009 
Draachflak Natura 2000 29 septimber 2009 15 oktober 2009
Ynrjochting Hisse- en Pikemar 31 augustus 2009 1 oktober 2009
Wyldemerk 14 july 2009 9 septimber 2009
Subsydzje kommersjele feesten (2) 14 july 2009 16 septimber 2009
Subsydzje kommersjele feesten (1) 6 maaie 2009 15 juny 2009
Werombeteljen subsydzje tsjerke Kûbaard (2) 7 april 2009 2 juny 2009
Centrale As 6 april 2009 10 juny 2009
Wynenerzjy 2 maart 2009 23 april 2009
Enerzjytransportnet 23 febrewaris 2009 16 april 2009
Budzjet Provinsjale Subsydzjeregeling Natuurbehear 5 febrewaris 2009 10 maart 2009
Werombeteljen subsydzje tsjerke Kûbaard (1) 30 jannewaris 2009 6 maart 2009 
Iepenbier Ferfier 27 jannewaris 2009 12 maart 2009
Jeugdsoarch 5 novimber 2008 4 desimber 2008 
Opfang zwerfjongerein 15 oktober 2008 6 novimber 2008
Mooglike loslitten Balkenende-noarm 6 oktober 2008 30 oktober 2008 
Opheging budzjet Provinsjale Subsydzjeregeling Natuurbehear 2 oktober 2008 6 novimber 2008
Miljardenlienings enerzjybedriuwen 24 septimber 2008 30 oktober 2008 
Olympyske Spullen yn Fryslân 8 septimber 2008 9 oktober 2008
Hikke rûn natoergebiet 'De Deelen' 22 febrewaris 2008 20 maart 2008 
Tsjerken yn Fryslân 14 jannewaris 2008 13 febrewaris 2008
Guozzegedoochbelied 20 desimber 2007 24 jannewaris 2008
Gebrûk Frysk by ANBO 19 desimber 2007 7 febrewaris 2008
Regeling foar dakbedekking 14 december 2007 14 febrewaris 2008
Rêststoffenenerzjysintrale 7 december 2007 31 jannewaris 2008
Brêge by Blauferlaat 5 november 2007 6 december 2007
Budzjet Fryslân Marketing 1 oktober 2007  8 november 2007
Húsfestingsproblematyk studinten 19 septimber 2007  25 oktober 2007 
Mooglike ûnfeiligens Frysker 12 septimber 2007  8 novimber 2007 
Utspraak Polderhoofdkanaal 11 septimber 2007  4 oktober 2007 
Klachten iepenbier ferfier 11 july 2007  11 septimber 2007 
Trainingskamp aktivisten Appelskea 10 july 2007  14 augustus 2007 
IPR 9 july 2007 23 augustus 2007 
Guozzegedoochbelied 15 juni 2007 23 augustus 2007
Rampebestriding 24 april 2007 21 mei 2007
Seewarring Skylge 4 april 2007  31 maaie 2007
Sichuan 15 febrewaris 2007 29 maart 2007
Klachtemeldpunt Iepenbier Ferfier 31 jannewaris 2007 22 maart 2007
Underwiisûndersyk 29 jannewaris 2007 15 maart 2007
van Harinxmakanaal 17 jannewaris 2007 8 febrewaris 2007
Friezentsjerke 6 desimber 2006 15 febrewaris 2007
Beheindensport 14 novimber 2006 30 novimber 2006
SIF-evaluaasje 8 novimber 2006 30 novimber 2006
Kennissintrum Lânbou 10 oktober 2006 23 novimber 2006 
Fermealen fisk by gemalen 10 oktober 2006 23 novimber 2006
Frysk Museum (met VVD)  28 septimber 2006  4 oktober 2006 
Frysk Museum 11 july 2006  20 july 2006 
Skriezepearkes 28 juny 2006  20 july 2006 
Fytspaad Aldegea-Blauhûs 28 juny 2006  20 july 2006 
Kanon Frysk 19 juny 2006  6 july 2006 
Konsesje Iepenbier Ferfier 12 maaie 2006 20 july 2006
Cartesius Ynstitút 19 jannewaris 2006 2 maart 2006