Nederlands
Fries
teaser
teaser
teaser
teaser
overlay

Agenda

print
12 oktober 2017

Utnoeging Ekskurzje nei Omrop Fryslân

Hjirby noedigt het CDAV Fryslân jo ùt foar in ekskurzje nei Omrop Fryslân op tongersdei 12 oktober 2017.
 
Programma:
13.30 u. Untfangst troch ùs gastfrou, Ans Tamminga, mei kofje en tee.
13.40 u. Presintaasje skiednis Omrop Fryslân en de bedriuwsfilm.
14.30 u. Rûnlieding studio’s en redaksje.
15.00 u. It bywenjen fan it live programma “De middei fan Fryslân” mei Femke de Walle.
15.30 u. Einde ekskurzje.
 
De kosten foar dizze middei komme op €5,00 per persoan. Te foldwaan op de middei sels.
 
Opjefte foar 9 oktober by: Akke Toren: tel. 0513-415852. Mailadres: atoren@planet.nl.
 
Der is mar plak foar 25 persoanen, dus jou jo gau op!
 
Adres fan de Omrop is: Zuiderkruisweg 2, Ljouwert