Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Water

Water is van levensbelang. Het is voor ons een bron van leven en kennisontwikkeling. Maar soms ook een bron van zorg, als het op dreigt te raken, leidt tot overstromin­gen of vervuild is.We voeren ons maatregelenpakket voor de Kaderrichtlijn Water uit. We dragen bij aan het Deltaprogramma. We blijven de hele waterketen versterken. Ook hier zorgen wij voor de verbinding tussen partijen en dat doen we samen met de inwoners van Fryslân, het Wetterskip en het Rijk. We maken een nieuw waterhuishoudingsplan dat voorsorteert op de later in deze periode te verschijnen Omgevingsvisie.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

25 november 2011

CDA Wetterskip

Boon: "Gemaal Lauwersoog uitstellen, mits dat vanwege veiligheid kan"

De CDA Waterschapsfractie acht het heel goed mogelijk dat de bouw van een nieuw gemaal bij Lauwersoo...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 november 2011

CDA Wetterskip

Ook Vlieland krijgt eigen watergebiedsplan

Wetterskip Fryslân gaat door middel van 19 watergebiedsplannen Fryslân onderzoeken en zonodig maatre...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 november 2011

CDA Wetterskip

Uitvoering hoogwaterbeschermingsprogramma verloopt voorspoedig

De uitvoering van het versterken van de Friese zee- en IJsselmeerdijken in het kader van het nationa...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

17 november 2011

CDA Wetterskip

Nauwere samenwerking tussen gemeenten en waterschappen moet leiden tot lastenverlaging

In het zogenaamde Nationaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat waterschappen en gemeenten nauw...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 november 2011

CDA Wetterskip

Visie veenweidegebied: goed kijken naar belangen landbouw en veeteelt

Wetterskip Fryslân gaat samen met de provincie Fryslân een lange termijn visie opstellen voor het ve...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

10 februari 2011

CDA Statenfractie

Hogere zomerpeilen veenweidegebied: wel effect, geen wondermiddel

Hogere zomerpeilen in de veenweidegebieden hebben wel effect, maar zijn geen wondermiddelen. Dat gaf...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 januari 2011

CDA Statenfractie

Ruim 10 miljoen euro voor watertechnologie en energieprojecten Noord-Nederland

Noord-Nederland krijgt in 2011 toch ruim 10 miljoen euro van het rijk voor watertechnologie en energ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

9 november 2009

CDA Statenfractie

Discussie over waterpeilen bij vaststelling Waterhuishoudingsplan

"Het waterpeil moet een gevolg zijn van de functie van een gebied, dát blijft voor ons het uitgangsp...

Lees verder
dossier symbool