Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Fryske taal


CDA is grutsk op de Fryske taal. Praat mar Frysk, mar lês en skriuw it ek!

Het Fries is voor de Friezen meer dan een taal alleen. Het bepaalt mede onze identiteit. Het zorgt voor verbinding en herkenning. We dragen de verantwoordelijkheid en zorgplicht voor de Friese taal en cultuur samen met het Rijk, en hechten er ook aan daar samen invulling aan te geven.
 


Maar in deze tijd kan vrijwel niemand meer toe met één taal. Op school, in het dagelijks leven, op internet lopen talen doorelkaar en switchen zeker jongeren terloops van Fries, naar Nederlands en Engels. Daarom blijven we vol inzetten op meertalig onderwijs in kinderopvang en op de basisschool. Op elke basisschool hoort het Fries thuis.
 
We dagen basisscholen uit om de eindtoets Fries af te nemen. Als provincie komen we met de Grutte Pier prijs, voor de school of klas die de hoogste score heeft op die toets. We gaan de positie van het Fries ook in het middelbaar onderwijs versterken, totdat Fries van de kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs tot in het HBO en WO onderwijs te volgen is. We onderzoeken samen met Friese leerlingen en scholen of en hoe het Fries bijvoorbeeld als keuzevak een steviger positie kan krijgen in het middelbaar onderwijs. We kijken hoe we digitale leermiddelen hier een rol in kunnen laten spelen.
 
We bevorderen dat de verschillende overheden in Fryslân ook zelf het Fries actief gebruiken. Friezen gebruiken veel eerder Fries bij een overheid die dat zelf ook doet. In de Wet gebruik Friese taal is opgenomen dat ook decentrale overheden een zorgplicht voor de Friese taal en cultuur hebben. We gaan dit regelen samen met gemeenten en andere overheidsorganen (zoals de Rechtbank Noord-Nederland). Als provincie geven we hier het goede voorbeeld in.
Wij gaan, mede naar aanleiding van het grote taalonderzoek van de Fryske Akademy, bovenstaande en andere maatregelen onderbrengen in een overkoepelend Deltaplan Frysk. Dat plan moet leiden tot het op een positieve manier versterken van de verankering van de tweede Rijkstaal. De komende jaren investeert Provincie Fryslân € 21,3 miljoen in het Deltaplan Frysk.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 september 2018

Gedeputeerde Poepjes

Scholen en provincie zetten samen schouders onder Fries op school

Op de conferentie Frysk yn it underwiis in Heerenveen is donderdag 20 september het rapport 'It is m...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

12 december 2017

Gedeputeerde Poepjes

Obe blijvend podium voor taal en literatuur

Taalbelevingscentrum Obe is woensdag 6 december overgedragen aan Stichting Beheer Provinciale e...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

25 september 2017

Gedeputeerde Poepjes

Fryslân steunt Europees initiatief voor taalminderheden

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân steunt het Minority SafePack Initiative. Dit is een ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

19 april 2017

Gedeputeerde Poepjes

Meertalige aankondiging van geboorte OBE

OBE is de definitieve naam voor de Taalekspo op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Bouwbedrijf L...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

31 januari 2017

Gedeputeerde Poepjes

Subsidie taalprojecten Lân fan Taal

Heb je een goed idee voor een taalproject? Vanaf dinsdag 31 januari kun je hiervoor subsidie aanvrag...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

5 december 2016

Gedeputeerde Poepjes

Projecten meertalig programma 2018 kunnen los

Lân fan Taal kan € 2,63 miljoen tegemoet zien voor de uitvoering van de plannen voor Kult...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

5 september 2016

Gedeputeerde Poepjes

Lân fan Taal los met Taalkonvenant

Vrijdag 2 september ondertekenden de grotere Friese taalinstanties het Taalkonvenant. Het convenant ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 juli 2016

CDA Statenfractie

Onze jongerenreporter Jeroen in actie: "Is de Friese taal overbodig?"

Is de Friese taal overbodig? Vorige week vroeg onze reporter Nina dit aan de jongeren in het centrum...

Lees verder
dossier symbool