Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Erfgoed

CDA Fryslân wil het kenmerkend Fries cultuurhistorisch erfgoed behouden door in samenwerking met gemeenten en monumentenorganisaties, waaronder de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de instandhouding daarvan te stimuleren. Voor de vrijkomende (dorps-) kerken zal een nieuwe, passende bestemming moeten worden gezocht.In de uitvoeringsagenda staat vermeld: we blijven het restaureren en herbestemmen van cultureel erfgoed ondersteunen, zodat het ook functioneel gebruikt kan worden en toegankelijk blijft voor een breed publiek. Op deze manier willen we cultuurtoerisme in Fryslân ook versterken. Daar­naast zetten we ons in voor het behoud van archeologisch erfgoed zoals terpen en cultuurhistorisch erfgoed zoals beschermde gezichten en oude dijken. De thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte werkt door in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten en van ons zelf.
 

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

8 september 2014

CDA Fryslân

Houd molen Burum op Rijksmonumentenlijst

VVD, PvdA en CDA zijn het niet eens met de beslissing van minister Bussemaker om de weer opgebouwde ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

27 juni 2013

CDA Statenfractie

CDA stemt in met nieuw museumdepot

De vier provinciale musea en Tresoar krijgen een nieuw museumdepot. Provinciale Staten stemden daar ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

15 november 2012

CDA Statenfractie

Organisatie stoomtrein Sneek-Stavoren onderbrengen bij Arriva

De CDA Statenfractie vindt dat onderzocht moet worden of de organisatie en dienstregeling van de sto...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 februari 2010

CDA Statenfractie

Behoud kerkgebouwen en terpen vastgelegd in Nota Erfgoed

"Nergens in Europa staan zoveel monumentale kerken bij elkaar als in Fryslân. Dat geeft onze culture...

Lees verder
Fries video symbool dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

14 januari 2008

CDA Statenfractie

CDA stelt schriftelijke vragen over kerkgebouwen in Fryslân

Veel kerkgebouwen zijn beschadigd door leegstand en worden bedreigd door ernstig verval of sloop. De...

Lees verder
dossier symbool