Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Onderwijs


Onderwijs is – met uitzondering van het vak Frysk - geen primaire verantwoordelijkheid van de provincie, maar wel van groot belang. In het rapport van de Wetenschappelijke Raad (WRR) ‘Naar een lerende economie’ blijkt namelijk dat het onderwijs een belangrijke rol speelt in het op termijn versterken van de economie.

Het gebruiken van de capaciteiten van mensen en het inspelen op de wensen van de arbeidsmarkt is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De praktijk leert dat veranderingen in het onderwijs (te) lang duren en dat de relatie met het bedrijfsleven verbeterd moet worden. In Fryslân is de wil bij de grote onderwijsinstellingen en ondernemers aanwezig om nieuwe wegen in te slaan, zoals bij de onderwijscampus in St. Annaparochie in de gemeente Het Bildt, maar door de knellende financieringsstructuren komen deze moeizaam tot stand.

Het CDA wil concreet:
  • Een verdere versterking en verbreding van het aanbod van de hogescholen in Fryslân is gewenst. Leeuwarden blijkt als HBO-stad zeer in trek en dat biedt perspectief. Het CDA wil de Campus Leeuwarden doorontwikkelen, zodat deze op een duurzame manier op eigen benen kan voortbestaan, onder de vlag van één van de participerende universiteiten.
  • Het gaat goed met de zuivel en melkveehouderij in Fryslân. Het onderwijsaanbod moet zich nog meer richten op deze nieuwe ontwikkelingen. Er is behoefte aan het verder ontwikkelen van een brede zuivelschool 2.0 (Dairy Chain), in samenwerking met de huidige MBO- en HBO-instellingen.
  • Projecten en initiatieven om de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren moeten voor drie jaar financieel gesteund worden door de provincie. Het gaat hierbij om de extra kosten die gemaakt moeten worden. Daarna moeten de projecten structureel ingebed zijn in het onderwijs. In de Friese praktijk blijkt dat MBO’ers over het algemeen in de provincie blijven werken. HBO’ers vertrekken vaak naar elders. Door combinaties van werken en leren zullen meer HBO’ers in het noorden blijven. Het Innovatiepact is een goed voorbeeld wat er moet gebeuren, maar ook lokale initiatieven moeten ondersteuning krijgen. De subsidieregeling ‘Talint foar Fryslân’ wordt voortgezet, mits blijkt dat deze regeling efficiënt en doelmatig is.
  • Steeds duidelijker wordt dat werknemers vervolgopleidingen moeten hebben om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt. Initiatieven op dit gebied van onderwijs en ondernemers zouden door de provincie ondersteund moeten worden.
  • Grootschaligheid in het (vervolg)onderwijs mag nooit een doel op zichzelf worden. Kwalitatief goed onderwijs en ruimte voor invulling van een pedagogische of christelijke identiteit zijn uitgangspunt. Voor wat betreft het (V)MBO is de Friese schaal en de menselijke maat uitgangspunt voor een evenwichtige spreiding over de gehele provincie.
  • Op basisscholen worden muziekonderwijs en sportbeoefening ondersteund. Vrijwilligers en kader van plaatselijke muziek- en sportverenigingen krijgen hierbij een actieve rol. De provincie ondersteunt ‘vliegende brigades’ voor sport- en muziekdocenten.
  • Op basisscholen en in het voortgezet onderwijs worden initiatieven uit de samenleving voor Friese smaak- en kooklessen met streekproducten ondersteund. Melk komt van de koe en groente komt uit de tuin of van het land. Bij de uitwerking worden (horeca)ondernemers uit de regio betrokken. Ook voor agrariërs liggen er kansen. Een open houding versterkt de band tussen natuur, producent en consument en draagt bij aan het vertrouwen en belang van en in de agrarische sector.
 
Bij het formatieproces voor de huidige coalitie, CDA, VVD, SP & FNP, zijn de volgende afspraken over dit thema gemaakt:
 
  • Coalitieakkoord: resultaat 8 - Bij een positieve onderzoeksuitkomst komt er een 11e faculteit.
  • Uitvoeringsagenda: we investeren maximaal € 27,4 miljoen in de versterking van academisch onderwijs in Fryslân, afstemming hiervan op het karakter van de Friese economie’ en in de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

26 september 2018

Gedeputeerde Poepjes

Scholen en provincie zetten samen schouders onder Fries op school

Op de conferentie Frysk yn it underwiis in Heerenveen is donderdag 20 september het rapport 'It is m...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 februari 2018

Gedeputeerde De Rouwe

Studiefonds voor Friese studenten RUG/Campus Fryslân

Om meer Friese studenten te werven voor de brede Bachelor Global Responsibility en Leadership bij he...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

18 maart 2017

CDA Statenfractie

CDA dient initiatiefvoorstel in voor Friese JeugdAdviesRaad

De opkomst bij de verkiezingen vorige week is een opsteker voor de democratie. Het lijkt erop dat he...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

2 februari 2017

Gedeputeerde Poepjes

Cultuureducatie voor iedere leerling in Fryslân

Het nieuwe plan Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 2017-2020 is positief beoordeeld door het Fonds...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 januari 2017

Gedeputeerde De Rouwe

De Rouwe reikt Friese Onderwijsprijs uit aan twee winnaars

Jenaplanschool De Wiekslag uit Drachten en de Piet Bakkerschool uit Sneek zijn de winnaars van de Fr...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

1 december 2016

CDA Statenfractie

Delegatie Statenfractie CDA Fryslân op bezoek bij Dairy Campus

Gistermiddag, 30 november, ging een delegatie van de Statenfractie van het CDA op werkbezoek bij de ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

5 oktober 2016

Gedeputeerde Poepjes

Muziek, zang, dans, kunst en taal voor iedere leerling in Fryslân

Iedere leerling in het lager onderwijs komt in aanraking met muziek, zang, dans, kunst en taal. Daar...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

22 september 2016

CDA Statenfractie

Baan buiten bereik voor kwart van alle studenten: hoe zit het in Fryslân?

Voor een kwart van alle studenten wordt het beroepsperspectief bedreigd. Uit een onderzoek van accou...

Lees verder
dossier symbool