Nederlands
Fries
teaser
overlay

Dossier

Media


Het media-aanbod in Fryslân is breed en pluriform. In vrijwel geen enkele provincie hebben twee dag-bladen nog bestaansrecht. In deze provincie hebben Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad een herkenbare plek in de mienskip’ en dat geldt ook voor Omrop Fryslân. Daarnaast zijn er tientallen regionale en lokale media, zowel in print als digitaal. De rol van de media als waakhond van het democratisch bestel is van groot (publiek) belang.Wat de media aangaat wil het CDA concreet:
  • Een actief beleid om het pluriforme media-aanbod in Fryslân te bewaren en versterken.
  • De eigen identiteit van Omrop Fryslân moet ook bij gewijzigd rijksbeleid gewaarborgd worden. Mede vanwege de positie van het Fries als tweede rijkstaal mag evenmin aan de rijksbijdrage getornd worden.
  • Samenwerking op facilitair gebied tussen de drie publieke regionale omroepen in het noorden wordt bevorderd. Meer efficiency leidt tot kostenbesparing, waardoor er meer geld voor de programmering overblijft.
  • Het Fries mediafonds wordt geëvalueerd en – indien nodig – in aangepaste vorm voortgezet. Vernieuwende initiatieven krijgen dankzij een bijdrage uit het Mediafonds een steuntje in de rug.
  • Het medialandschap verandert snel en sociale (en digitale) media worden steeds belangrijker. Betrouwbare informatie is cruciaal. Onderzocht wordt op welke wijze het digitale aanbod het best gestalte kan krijgen in Fryslân.

Volgens het coalitieakkoord is Omrop Fryslân voor ons een belangrijke peiler onder het gebruik van de Friese taal. Een zelfstandige positie van de Omrop is daarvoor onmisbaar. Wij willen daarom het Rijk houden aan de afspraken zoals die in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer benoemd zijn. Met als uitgangspunt het advies van de Commissie Borging Friese taal in de media (commissie Hoekstra) willen we een wettelijke verankering van de positie van de Friese taal en Omrop Fryslân in de mediawet, inclusief de financiële dekking. De samenwerking van de Friese mediabedrijven zien wij als een positieve ontwikkeling.

Media zijn wereldwijd volop in transitie. Het internet heeft de basis onder de bedrijfsvoering van veel bestaande media verzwakt. Het zoeken naar nieuwe bedrijfsmodellen is in volle gang. Maar ook de functie en vorm van media is volop aan verandering onderhevig. Wij hechten aan een gezond medialandschap, ook als noodzakelijke controle op de politieke macht. We kijken daarom hoe we de transitie binnen de Friese media waar nodig kunnen helpen mogelijk te maken.

Nieuwsberichten

afbeelding bij nieuwsbericht

15 december 2016

Gedeputeerde Poepjes

Poepjes en Dekker leggen Fries media-aanbod vast

Op woensdag 14 december ondertekenden gedeputeerde Sietske Poepjes en staatssecretaris Sander Dekker...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

11 juli 2016

Gedeputeerde Poepjes

Poepjes: "Frysktalige media-oanbod en de posysje fan Omrop Fryslân hawwe wetlik goed regele."

Een Friese Mediaraad moet er voor zorgen dat het Friestalige media-aanbod en de positie van Omrop Fr...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

29 oktober 2015

Gedeputeerde De Rouwe

De Rouwe: zorg voor een herkenbaar Fryslân door puntFRL extentie!

In het Provinciehuis was al vroeg duidelijk dat de komst van puntFRL kon rekenen op veel bijval van ...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

3 september 2014

CDA Statenfractie

Reitsma: "Mooi dat Fries Mediafonds nu ook voor kleine media is!"

Het Fries Mediafonds is sinds 15 augustus 2014 weer opengesteld voor Friese Media. Friese media hoev...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 maart 2014

CDA Statenfractie

CDA Fryslân: "Omrop Fryslân moat bestean bliuwe"

Omrop Fryslân moat bestean bliuwe. Dat seit CDA Fryslân yn reaksje op de plannen fan steatssekretari...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

24 september 2013

CDA Statenfractie

Fries Mediafonds daadwerkelijk inzetten voor onderzoeksjournalistiek

Het Fries Mediafonds moet daadwerkelijk ingezet worden voor onderzoeksjournalistiek. Dat stelt CDA F...

Lees verder
dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

28 februari 2013

CDA Statenfractie

Frysk Mediafűns foar stimulearjen sjoernalistike fernijing

Sjoernalisten en media dy't produksjes oer aktuele maatskiplike űntwikkelings meitsje wolle, kinne y...

Lees verder
Fries dossier symbool
afbeelding bij nieuwsbericht

20 december 2012

CDA Statenfractie

Omrop Fryslân moat űnôfhinklik en selsstannich bliuwe!

Wannear't de Twadde Keamer de nije mediawet oannimt, dan sil der flink koarten wurde op Omrop Fryslâ...

Lees verder
dossier symbool