Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 april 2013

Heeft uitspraak van rechtbank Den Bosch gevolgen voor Friese salarisnorm?

'Gemeenten mogen geen salarisnorm opleggen', concludeerde Nu.nl op 9 april 2013. Die conclusie werd getrokken naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch. "Wij zijn benieuwd of deze uitspraak ook gevolgen heeft voor de Fryslânnorm," aldus CDA Statenlid Cees Vos. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daar schriftelijke vragen over gesteld.

Fryslânnorm

Op 23 mei 2012 is door Provinciale Staten een motie over de Fryslânnorm aangenomen. Deze Fryslânnorm houdt in dat een provinciale subsidie kan worden geweigerd als het salaris van directie, bestuurders of (ingehuurde) medewerkers meer is dan 130% van wat een gedeputeerde verdient (ca. bruto € 144.000 per jaar). Deze regeling geldt voor rechtspersonen en instellingen die voor 40% of meer van hun begroting afhankelijk zijn van provinciale subsidie.

Uitspraak
Op 9 april 2013 stond op Nu.nl het artikel ‘Gemeente mag geen salarisnorm opleggen’. In dat artikel werd, naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, geconcludeerd dat een gemeente of provincie geen salarisnorm kan opleggen aan instellingen die subsidie ontvangen.

Vragen
Naar aanleiding daarvan heeft het CDA de volgende vragen gesteld, die zijn beantwoord op 13 mei 2013:
 1. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch?
  Ja, wij zijn bekend met de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch.
   
 2. Zijn er redenen of argumenten waarom de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch de uitvoering van de Fryslânnorm zou kunnen belemmeren?
  De gemeente Eindhoven had in een besluit tot subsidieverlening het voorschrift opgenomen dat het inkomen van personen werkzaam bij de subsidie-ontvanger niet boven de zgn. Balkenende-norm mocht komen. De rechtbank heeft dit voorschrift vernietigd want er is sprake van een niet-doelgebonden verplichting in het besluit. Een besluit tot subsidieverlening mag
  uitsluitend verplichtingen opleggen die betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen
  waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. De gemeente Eindhoven overweegt hoger beroep in te stellen. In dat geval zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doen. Uiteraard volgen wij dit op de voet. In het kader van ‘Wijs mei Subsydzjes” wordt een nieuwe Algemene subsidieverordening (ASV) opgesteld. De Fryslânnorm wordt in deze nieuwe ASV opgenomen. We houden de ontwikkelingen binnen de jurisprudentie en de wetgeving in de gaten. Mochten er naar aan leiding daarvan dienaangaande nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Fryslânnorm zijn dan zullen wij dat melden bij het voorstel aan PS tot vaststelling van de ASV.


Meer informatie:

Johan Tjalsma, CDA Statenlid, (06) 1454 9224
Cees Vos, CDA Statenlid, (06) 4636 6072