Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 april 2013

Provincie moet ook onder Wet HOF investeringsmogelijkheden houden

In de afgelopen week is in de Tweede Kamer gediscussieerd en gestemd over de wet Houdbare  Overheidsfinanciën (HOF). "Deze wet kan grote gevolgen hebben voor provincies en gemeenten," aldus CDA Statenlid Johan Tjalsma. "Wij vinden dat er ook voor deze overheden investeringsmogelijkheden moeten blijven." De CDA Statenfractie Fryslân heeft daarom schriftelijke vragen over de Wet HOF gesteld.

CDA motie

In de Kamer bleek afgelopen week brede steun voor het onderdeel van de Wet HOF waarin de Rijksoverheid zichzelf een strenge discipline oplegt. Over het deel van de wet waarbij de decentrale overheden worden beperkt in hun investeringsmogelijkheid ontstond een stevige discussie. Een amendement van het CDA om dit onderdeel te schrappen, waardoor meer banen werden gecreëerd, werd niet gesteund door de VVD en de PvdA. Daarna is een motie van het CDA ingediend die het kabinet oproept dat de wet geen enkele decentrale investering mag blokkeren. Deze motie kreeg brede steun, ook van de PvdA en VVD. De minister heeft toegezegd dat geen enkele investering van een provincie of gemeente zal worden geblokkeerd door de wet HOF.

Zelf doen
Het CDA vindt het van groot belang dat decentrale overheden zelf mogen beslissen over hun eigen geld. Tjalsma: "Subsidiariteit is het recht om het zélf te doen! Dit maakt Nederland, de provincies en de gemeenten sterk. Daarom is het van wezenlijk belang dat we kunnen investeren wanneer we dat zelf noodzakelijk vinden. In principe is het negatieve deel van de wet HOF door de CDA-motie ontkracht. In principe kijkt onze fractie vol vertrouwen naar de uitvoering van de wet."

Belangrijke zaken
Daarnaast gaat het om belangrijke zaken in onze provincie. "Kunnen we de Friese infrastructuur op orde houden? Kunnen we investeren in de topsectoren? Kunnen we blijven investeren in bouw? Kunnen we onze monumenten blijven koesteren? Kunnen we de jeugdzorg duurzaam overdragen?", somt Tjalsma op. "Met andere woorden: Staan we straks nog in de file? Heeft heeft mijn zoon straks een baan? Heb ik zelf een baan? Zitten alle bouwvakkers dadelijk weer thuis? Blijven toeristen komen naar ons mooie Fryslân? Vallen er kinderen tussen de wal en het schip?"

Gevolgen
Omdat het over belangrijke zaken gaat, en omdat de voorgestelde wijze van boekhouden niet is veranderd, vindt het CDA het noodzakelijk om na te gaan welke gevolgen deze wet HOF heeft voor de provinciale investeringen. Het bovenstaande leidt tot het stellen van de volgende vragen, die zijn beantwoord op 4 juni 2013:
 1. Is het college op de hoogte van de wet HOF zoals vastgesteld en behandeld en voorzien van de motie Van Hijum en de toezegging van de minister?
  Ja.
   
 2. Is het college bereid om na te gaan welke geplande investeringen als gevolg van de wet HOF in het gedrang komen?
  Ja, zie antwoord vraag 4.
   
 3. Is het college bereid om na te gaan welke gevolgen de wijze van boekhouden die wordt voorgesteld heeft voor de investeringen in onze provincie?
  Ja zie antwoord vraag 4.
   
 4. Is het college bereid om de resultaten van het onderzoek naar deze vragen zo spoedig mogelijk te delen met Provinciale Staten, opdat we eventuele vervolgstappen kunnen overwegen?
  Het bureau Ecorys is momenteel bezig om, voor de 5 provincies die nee hebben gezegd
  tegen het onderhandelaarsakkoord, de gevolgen van de Wet HOF (inclusief de motie van
  Van Hijum) op de investeringsprogramma’s in beeld te brengen. Als dit rapport begin juni
  gereed is dan zullen wij dat naar u toesturen.

   

Meer informatie:

Johan Tjalsma, CDA Statenlid, (06) 1454 9224