Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
14 mei 2013

CDA stelt vragen over nieuwe vergunningaanvraag REC

De Reststoffenenergiecentrale (REC) in Harlingen heeft een nieuwe vergunningaanvraag bij de provincie Fryslân ingediend. De CDA Statenfractie Fryslân heeft daar schriftelijke vragen over gesteld. "Alles wat er gebeurt door en rondom de REC leeft bij de bevolking," aldus CDA Statenlid Johan Apperloo. "Er moet dus zorgvuldig worden omgegaan met zo'n nieuwe aanvraag."

Op maandag 13 mei 2013 heeft het college van Gedeputeerde Staten via een brief laten weten dat de REC een nieuwe vergunningaanvraag heeft ingediend. De vragen die het CDA naar aanleiding daarvan heeft gesteld luiden als volgt en zijn beantwoord op 7 juni 2013:
 1. Wat is de herkomst van het extra materiaal dat verbrand gaat worden en wat zegt Omrin daar in haar aanvraag precies over?
  In de aanvraag is niets aangegeven over de herkomst van het te verbranden materiaal. De
  aanvraag komt erop neer dat Omrin verzoekt, om binnen de vergunde calorische waarden
  “stookraam” en de vergunde afvalstromen, meer afval te mogen verbranden.
   
 2. In hoeverre is, bij het besluiten op deze aanvraag, sprake van beleidsvrijheid en/of beoordelingsruimte voor uw college?
  De provincie heeft geen beleidsvrijheid. Dat betekent dat we de aanvraag beoordelen op
  volledigheid en, indien nodig, Omrin in de gelegenheid moeten stellen de aanvraag aan te
  vullen. Een volledige aanvraag dient door ons te worden getoetst aan wet- en regelgeving
  (met name aan de Wabo). Als er geen weigeringsgronden binnen de Wabo zijn, dan kunnen
  wij niet anders dan een vergunning verlenen.
   
 3. Uit de vorige vergunningsprocedures is gebleken dat de REC leeft bij de (lokale) bevolking en belangenorganisaties. Bent u van plan deze verschillende groepen te betrekken bij de procedure? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?
  Als de ontwerpbeschikking ter inzage ligt organiseren wij een namiddag / avond voor omwo
  nenden en andere belangstellenden. Dit doen we in overleg met gemeente Harlingen en de
  GGD. We verwachten van Omrin ook een rol tijdens dat moment.
   
 4. In uw brief schrijft u over de speciale REC website van de provincie waarop de procedure te volgen is. Is dit de enige vorm van communicatie of kunnen ook nog andere methodes verwacht worden?
  We maken gebruik van de website maar ook zoals dat gebruikelijk is bij dit soort procedures
  bekendmakingen in de regionale dagbladen. Zoals genoemd bij antwoord 3 organiseren we
  ook een moment voor geïnteresseerden en omwonenden.


Meer informatie:

Johan Apperloo, CDA Statenlid, (06) 5119 5340