Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
24 september 2013

Fries Mediafonds daadwerkelijk inzetten voor onderzoeksjournalistiek

Het Fries Mediafonds moet daadwerkelijk ingezet worden voor onderzoeksjournalistiek. Dat stelt CDA Fryslân naar aanleiding van het opnieuw openstellen van het Mediafonds. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

Tweede ronde
Op 5 september 2013  meldde de provincie Fryslân dat het Fries Mediafonds voor de tweede keer dit jaar wordt opengesteld. De reden daarvoor was dat er in de eerste ronde niet genoeg geschikte aanvragen waren ingediend, zodat het budget voor 2013 niet was opgemaakt. CDA Statenlid Fenny Reitsma: “Veel projecten zijn afgewezen omdat ze niet provinciedekkend waren. Wij zijn benieuwd hoe kleine Friese media toch in aanmerking kunnen komen voor een subsidie, zonder de provinciedekkende eis los te laten.”

Achtergronden
CDA Fryslân is groot voorstander van een mediafonds voor onderzoeksjournalistiek. “Het is belangrijk niet alleen de nieuwsberichten zelf, maar ook de bijbehorende achtergronden te belichten,” aldus Reitsma. “Wij vinden het spijtig dat er niet voldoende geschikte aanvragen in de eerste ronde waren.”

De vragen van het CDA luiden als volgt en zijn beantwoord op 11 oktober 2013:
 1. In het nieuwsbericht geeft de provincie aan dat de meeste projecten die bij de eerste ronde zijn ingediend niet aan de criteria voldeden: zij hadden niet heel Fryslân als voornaamste verspreidingsgebied. Is er nog een andere reden waarom er projecten zijn afgewezen?
  Ja. Bij de meeste afgewezen aanvragen ging het niet om professionele mediabedrijven, terwijl
  die wel de doelgroep vormen van het Mediafonds. Ook waren er aanvragen die naar het
  oordeel van de adviescommissie ook zonder bijdrage uit het Mediafonds te realiseren zijn. In
  slechts één geval was de reden van afwijzing dat het om een aanvrager ging die niet de ge
  hele provincie Fryslân als voornaamste verspreidingsgebied kende. In dit geval ging het om
  een aanvrager die zich richt op geheel Noord-Nederland.
  De adviescommissie baseert haar adviezen aan GS op de doelstellingen en criteria die in de
  verordening Mediafonds staan. GS nemen vervolgens een beslissing op basis van dezelfde
  doelstelling en criteria.
   
 2. De ambitie van het Mediafonds is vooral gericht op ‘diepgaande journalistieke producties om de samenwerking en innovatie binnen de mediasector  te stimuleren’. Door de eis dat projecten provinciedekkend moeten zijn, vallen veel kleinere Friese media automatisch af. Het stimuleren van samenwerking en innovatie wordt daardoor beperkt tot de grotere media. Er is een manier waarop kleine Friese media toch in aanmerking kunnen komen voor een subsidie uit het Fries Mediafonds, zonder daarbij de provinciebrede dekking los te laten?
  Ja, als kleine media samenwerken in een project dat (grotendeels) provinciebreed is, en dat
  een bijdrage levert aan de doelstelling van het Mediafonds, kunnen zij ook in aanmerking
  komen voor subsidie uit het Mediafonds. Een klein professioneel medium zou verder ook een
  partnerschap aan kunnen gaan met een medium dat provinciebreed actief is.
   
 3. Projecten kunnen verder in aanmerking komen voor subsidie als zij betrekking hebben op ‘onderzoek naar of ontwikkeling van de vernieuwing en de versteviging van de band tussen (kennis)journalistiek en de Friese samenleving’. Kan het college aangeven welke criteria zij hiervoor toepast?
  College en adviescommissie besluiten en adviseren overeenkomstig de algemene en aan
  vullende criteria die worden genoemd in artikel 81 van de verordening Mediafonds.
   
 4. Hoe gaat het college er voor zorgen dat het mediafonds daadwerkelijk voor onderzoeksjournalistiek wordt gebruikt?
  De doelstellingen en criteria van het Mediafonds vormen voldoende basis om onderzoeks
  journalistieke activiteiten te kunnen ondersteunen.GS hebben al een dergelijke activiteit kun
  nen honoreren.

   

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, Statenlid CDA Fryslân, (06) 4625 1360