Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 november 2013

CDA vraagt aandacht voor bereikbaarheid sportaccommodaties

Jongeren gaan meer sporten als sportaccommodaties goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. “Wij willen graag weten of er Friese sportaccommodaties zijn die slecht bereikbaar zijn, en of hier actie voor nodig is,” stelde Cees Vos tijdens de Statenvergadering op 27 november 2013. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.

De bereikbaarheid van sportaccommodaties werd door Friese jongeren onder de aandacht gebracht tijdens het jeugddebat op 21 november 2013 in het Provinciehuis. “Zij wilden graag weten hoe het openbaar vervoer en sport voor jongeren goed op elkaar kunnen worden aangesloten.” Het CDA vond de behandeling van de Sportnota 2014-2017 een week later een goed moment op dit onderwerp meteen op te pakken. Vos: “Wij vinden dit punt belangrijk genoeg om dit uit te zoeken.” Gedeputeerde Schokker zei toe zo snel mogelijk een antwoord te geven op de vragen van het CDA.

De vragen van het CDA luiden als volgt en zijn beantwoord op 14 januari 2014:
 1. Heeft het college kennis genomen van het voorstel van de sportfractie in het jeugddebat van donderdag 21 november in het Provinciehuis?
  Nee, dêr binne wy net oer ynformearre. Dit jeugddebat stiet los fan de provinsje en wurdt troch in eksterne partij organisearre, wy steile allinnich in romte beskikber. Dit yn tsjinsteiling tot it Frysk jeugdparlemint, wat al troch de provinsje organisearre wurdt en wêr’t de itstellen ek troch it kolleezje feststeld wurde. Troch in petear mei de yntsjinner fan dizze fragen, Witte we rûchwei wat dêr tidens it jeugddebat oan ‘e oarder west hat.

 2. Is het college het met de CDA fractie eens dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer van sportaccommodaties in Fryslân bijdraagt aan de sportbeoefening van jongeren?
  Der hawwe oant no ta noch gun sinjalen west dat t ûntbrekken fan beskate iepenbiere foarsjennings in beheining wêze soe om oan sport mei te dwaan. Dat wol noch net sizze dat bettere iepenbiere ferfiersfoarsjennings net in positive bydrage leverje kinne oan It brûken fan beskate spor[foarsjennings. Wy moatte dan tinke oan spesifike akkommodaasjes yn de gruttere plakken lykas swimbaden, iisbanen, hockeytjilden ensfh.

 3. Is de bereikbaarheid van sportaccommodaties in Fryslân met het openbaar vervoer een vraagstuk dat om een oplossing vraagt? Zo ja, welke actie(s) onderneemt het college hiervoor, en zo nee, waar baseert het college dat op?
  Wy sille dêr advys oer ynwinne by Sport Fryslân. Foar it oare wolle wy der op wize dat wy
  oangeande us CV halde oan de kader fan it PVVP lykas dat troch PS feststeld wurden is. De
  berikberens fan sportakkommodaasjes is derby net spesifyk troch PS beneamd.
   

Meer informatie:

Cees Vos, CDA Statenlid, (06) 4636 6072