Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
6 maart 2014

Innovatief gemaal Lauwersoog kost 45 miljoen euro

Een innovatief gemaal bij Lauwersoog zal ongeveer € 45 miljoen kosten. Dat blijkt na nadrukkelijk verzoek van de CDA-waterschapsfractie van Wetterskip Fryslân om meer duidelijkheid omtrent de kosten van een innovatief gemaal Lauwersoog.

Ontwerp
Ingenieursbureau Adonin heeft vrijblijvend een ontwerp neergelegd bij Wetterskip Fryslân en bij WaterschapNoorderzijlvest. Een zeer innovatief ontwerp dat uitgaat van het inbouwen van pompen in de bestaande spui-openingen van het gemaal. Na beoordeling door Arcadis en Grontmij wordt als kengetal voor de kosten van een innovatief gemaal voorlopig uitgegaan van een bedrag van € 45 mln.

Vergelijking
De komende tijd wordt dit plan vergeleken met de maatregelen zoals die momenteel worden uitgevoerd in het kader van het huidige Veiligheidsplan. Zij bestaan uit het versterken van oevers en kaden en het realiseren van boezemberging en retentiegebieden. In de vergelijking moet ook worden meegenomen dat omstreeks 2030 vanwege zeespiegelstijging het lozen onder vrij verval bij Lauwersoog zover zal zijn bemoeilijkt dat extra bemaling dan sowieso nodig is. De resultaten van dit onderzoek moeten omstreeks mei a.s. bekend zijn. Daarna moeten besluiten worden genomen welke koers zal worden gevaren inzake de Friese Boezem.

Plannen Frieze boezem
Duidelijk is nog niet hoe ver Noorderzijlvest is met haar onderzoek, maar het zou mooi zijn om als er dan ook duidelijkheid is omtrent een eventuele behoefte van ons buurwaterschap aan extra bemaling. De CDA fractie heeft het DB de toezegging laten doen dat uiterlijk in mei 2014 duidelijk is welke plannen er voor de Friese Boezem moeten komen. Met het oog op de primitieve begroting van 2015 en het meerjarenperspectief is dit uiterst belangrijk. Wij houden u gaarne op de hoogte.
 

Meer informatie:

Paula van den Burg, lid CDA-Waterschapsfractie, T. (0514) 531173, evertpaula@gmail.com