Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 augustus 2014

Wie is eigenlijk de baas van het Lauwersmeer?

De CDA Statenfractie wil weten wie eigenlijk verantwoordelijk is voor een experiment met het regelmatig verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer. Van de minister tot aan de waterschappen: iedereen gaat wel een beetje over het grensmeer tussen Groningen en Fryslân. Bewoners en ondernemers van het gebied voelen zich machteloos.Bestuurlijke spaghetti
De oorzaak van de vragen van het CDA, heeft te maken met een proef met het verhogen en verlagen van het waterpeil. Dit moet de natuur bevorderen, omdat het Lauwersmeer deel uit maakt van Europees natuurnetwerk Natura2000. Dat betekent voor Nederland, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken (en Natuur) hierover gaat.

Uit beleidstukken van Waterschap Noorderzijlvest blijkt dat komende herfst minister Kamp een besluit neemt. Maar dat Kamp tegelijk de provincies Groningen en Fryslân vraagt om de uitvoering te doen. CDA-Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff uit Hegebeintum: "En de ondersteunende rol van het Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest dan? Het is nu niet duidelijk wie waar over gaat. Het Lauwersmeer ligt op de grens met Groningen. Het is daarom voor ons als CDA, maar ook voor bewoners en ondernemers, onduidelijk wie de regie neemt over welk onderdeel van de proef."

40 centimeter
De proef van de minister houdt in dat ieder halfjaar, over een periode van drie jaar, het waterpeil in het Lauwersmeer met 40 centimeter wordt verhoogd. Fenny Reitsma-Hazelhoff: "Net voor de zomer zijn we als CDA gaan koffie drinken in het gebied. Toen bleken er al veel onduidelijkheid en zorgen te zijn. Mensen bij het meer willen weten wat er gebeurt als er bijvoorbeeld schade ontstaat. En wat er met de uitkomsten van de proef worden gedaan."

* de rode gebieden komen in de proef onder water te staan.

Schriftelijke vragen aan de gedeputeerde
Met de vragen die de CDA-Statenfractie aan gedeputeerde Schokker (Water) stelt, wil het ook duidelijk krijgen of er inspraak mogelijk is. Reitsma-Hazelhoff: "Het mag niet zo zijn dat zo'n driejarig experiment vooraf onduidelijkheid biedt, om achteraf te zeggen dat ondernemers en bewoners eerder aan de bel hadden moeten trekken."

De vragen zijn beantwoord op 9 september 2014:
 1. Kent u de inhoud van het AB-stuk van waterschap Noorderzijlvest d.d. 2 juli 2014 over het experiment peilopzet en beheerplan Natura2000 Lauwersmeer?
  Ja, dit vloeit voort uit besluitvorming stuurgroep beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer. Waterschap Noorderzijivest (NZV) is uitvoerende Organisatie als het gaat om peilfiuctuatie.
   
 2. Erkent u dat er verschillende rollen en verantwoordelijkheden, betreffende het waterpeil, in het Lauwersmeer zijn?
  Ja, met name de verantwoordelijkheid van de waterschappen/provincies als het gaat om het veiligheidsaspect is van belang naast het natuurbelang (gediend door het beheerplan), rekening houdend met het belang van o.a. veiligheid. Veiligheid is een randvoorwaarde voor de uitvoering van het experiment.
   
 3. Ondanks het feit dat de minister het Beheerplan vaststelt, wordt er gesproken dat Fryslân uitvoeringsverantwoordelijk is. Welke beslissingsbevoegdheid hebben we als Provinciale Staten?
  De provincies stellen de Beheerplannen Natura 2000 vast. Over welke provincie nu aanspreekpunt wordt is nog geen uitspraak gedaan. Beide organisaties hebben zitting in de stuurgroep en ambtelijke voorbereidingsgroep. Provincies fungeren als opdrachtgever en waterschap Noorderzijlvest opdrachtnemer.
  Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Daardoor ligt de beslissingsbevoegdheid ligt bij Gedeputeerde Staten.
   
 4. Hoe verhoudt zich de relatie tussen de provincie en het Wetterskip, die een faciliterende rol heeft bij de proef?
  Waterschap Noorderzijlvest voert het peilbeheer in het Lauwersmeer (uiteraard in afstemming met Wetterskip Fryslân). Provincie Groningen en Provincie Fryslân zijn betrokken bij de totstandkoming van het Beheerplan Natura 2000 Lauwersmeer.
   
 5. Op welke manier vindt er monitoring plaats van de proef met periodieke waterpeilen en vindt er een evaluatie plaats? En zo ja: Wat wordt gedaan met deze uitkomsten?
  Op dit moment vindt een nulmeting plaats. Die moet inzicht bieden in de vraag of o.a. de aanlegvoorzieningen voldoende op hoogte zijn en of er andere veiligheidsissues zijn. Deze C1) nulmeting is input voor de uitvoering van de proef. Gegarandeerd moet zijn v36r uitvoering van de proef dat veiligheid niet in het geding is. Na afloop van de proef wordt a.d.h.v. de nulmeting via monitoring (door waterschap NZV) geëvalueerd wat het effect is op de natuurkwaliteit en wat het effect is geweest op de randvoorwaarden, zoals veiligheid. Aan de hand daarvan adviseert de stuurgroep of de peilen definitief gewijzigd dienen te worden. Het Noorderzijlvest neemt het peilbesluit binnen de provinciale kaders.

Meer informatie:

CDA-Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff, 06-46251360

 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *