Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
15 januari 2015

Prins: natuurlijke mest gebruiken in veenweidegebied

CDA-Statenlid Maaike Prins uit Oentsjerk ziet mogelijkheden met het organisch be-mesten van weilanden in de Friese veenweidegebied. Prins: “Veen wordt afgebroken doordat plantenresten in de vorm van veen in contact komen met zuurstof. Met behulp van natuurlijke bemesting kun je de afbraak van het veen voor een deel compenseren.” Woensdag 21 januari dient ze tijdens de Provinciale Statenvergadering een verzoek in om met deze suggestie aan de slag te gaan.

Veenweidediscussie
Na een lang proces van informatie-avonden en discussiepanels, behandelen Provinciale Staten op woensdag 21 januari de Veenweidevisie. Het document is een raamwerk voor de vraag hoe Fryslân om moet gaan met het verdwijnen van veen. Het veenweidegebied omvat  een strook van ruwweg Tytsjerksteradiel centraal door de provincie naar Weststellingwerf en Súdwest Fryslân. Bewoners, boeren, natuurorganisaties en recreatie en toerisme hebben te maken met de gevolgen van bodemdaling. De inzet in de discussie over de Veenweidevisie is om de afbraak van veen – en daarmee daling van de bodem -  zoveel mogelijk te vertragen. In een aantal pilotgebieden zal geëxperimenteerd worden met verschillende technieken om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld onderwaterdrainage.

Gebruik van organische mest
Een groot deel van het veenweidegebied wordt gebruikt en beheerd door de melkveehouderij. Maaike Prins: “afbraak van veen betekent dat er organisch materiaal verloren gaat, waardoor de bodem daalt. Als je de grond bemest met natuurlijke (organische) mest, dan wordt het organisch materiaal (in beperkte mate) aangevuld.” Ook benoemt het CDA kansen voor de kwaliteit van het boezemwater. Maaike Prins: “Met het aanbrengen van natuurlijke mest op agrarische (veen)gronden, kan het land mineralen beter benutten, en wordt er minder kunstmest gebruikt. Daardoor krijg je minder uitspoeling en dus schoner water. Mede door wisselend gebruik in de vorm van maaien en weiden zal er meer bodemleven zijn. Dat is ook bevorderlijk voor de (weide)vogelstand.”
 

Meer info


 

CDA-Statenlid Maaike Prins
06-10510667
 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *