Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 april 2015

CDA stelt vragen over verjagen van kol- en brandganzen

Het CDA wil overlast van ganzen actief bestreden. De provincie moet maximaal gebruik maken van de ruimte die de flora- en faunawet biedt. Vrijstellingen en ontheffingen van het faunabeleid zijn ook nodig voor de bestrijding van predators van weidevogels.

April is te laat voor het verjagen van kol- en brandganzen. Dat stelt CDA Statenlid Fernande Teernstra. "Halverwege februari waren er geen vergunningen aan te vragen per 1 maart, terwijl men hier wel op had gerekend. De ganzen zorgen voor steeds meer schade, het is ongewenst dat ze hier langer blijven!"



Daarom stelden we als CDA-fractie de volgende vragen, die beantwoord zijn op 17 maart 2015:
 
1. Bent u bekend met de signalen dat de afgelopen week geen ontheffingen aan te vragen waren in het Fauna Registratie Systeem voor het per 1 maart verjagen met afschot van kol- en brandganzen van agrarisch land, terwijl men hier wel op had gerekend?
Ja en nee. Ja wij zijn bekend met de signalen en ‘nee’ het klopt niet dat er geen ontheffingen waren aan te vragen. Op 26 februari zijn de ontheffingen voor kol- en brandganzen verleend. De ontheffingen zijn door de FBE in het FRS systeem gezet waarna met ingang van 1 maart (brandganzen) en 1 juni (kolganzen) van de ontheffingen gebruik kan worden gemaakt. Dit is in overeenstemming met de nota Fryske Guozzenoanpak 2014. Daarin is vermeld: “Vanaf 1 maart is bestrijding van schade die wordt veroorzaakt door de Brandgans en Grauwe gans toegestaan, buiten de foerageergebieden op alle gewassen. De schadebestrijding mag de gehele dag plaatsvinden. Dit onder voorwaarde dat er minimaal 8.000 hectare voldoende robuust en functioneel soortspecifiek foerageergebied op vrijwillige basis kan worden begrensd.”
 
2. Bent u het met het CDA eens dat ook de kolgans een stijgende lijn qua populatie laat zien (6%)?
In de nota Fryske Guozzenoanpak 2014 (blz. 7, onder 16.) is vermeld: “Vanaf 1 maart is bestrijding van schade die wordt veroorzaakt door de Kolgans niet toegestaan. De Kolgans behoort op dit moment niet tot de grote schadeveroorzakers en de omvang van de populatie is gestabiliseerd. Vanaf 1 juni is schadebestrijding wel toegestaan, omdat Kolganzen vanaf dat moment overzomeren. De ontheffing voor Kolganzen (art. 68 van de Flora en faunawet) wordt hierop aangepast.”
 
In de nota ‘Gans in Balans’ is aangegeven dat de populatie kolganzen is gestabiliseerd. Statistisch gezien is er over deze vijf meest recente jaren geen sprake van een (statistisch) significante toe- of afname.
 
3. Klopt het, dat na 1 maart alleen binnen bestaande foerageer gebieden deze schade veroorzakende ganzen nog rust geboden wordt?
Nee. Kolganzen mogen op grond van de Fryske Guozzenoanpak 2014 (zie onder vraag 2) pas vanaf 1 juni worden bestreden. Dus ook buiten foerageergebied worden kolganzen tot 1 juni rust geboden.
 
4. Wanneer kan er op zijn vroegst, naast voor grauwe ganzen, een ontheffing gegeven worden voor verjagen met ondersteunend afschot van kol- en brandganzen van agrarische gronden? Zo niet, waarom niet?
Voor de brandgans kan dat vanaf 1 maart, de ontheffingen zijn op 26 februari verleend. Voor de kolgans kan dat vanaf 1 juni. Zie ook de beantwoording van vraag 1.
 
5. Bent u het met ons eens, dat 1 april of zelfs 1 mei veel te laat is verjaging van alle agrarisch (gras) land in te zetten, in verband met het risico dat deze soorten zich hier daardoor blijvend gaan vestigen, en dat deze voortgaande tendens hier langer te blijven, resp. te gaan blijven ongewenst is ivm nog steeds toenemende zomerganzen schade?
Nee, in het door PS vastgestelde beleid, in de nota Fryske Guozzenoanpak 2014, is een zorgvuldig pakket samengesteld waarbij de balans is gezocht tussen schade bestrijding en bescherming. De provincie Overijssel heeft hier andere keuzes gemaakt (meer bestrijding) maar is daarna door een rechtelijke uitspraak gecorrigeerd. Blijkt het komende jaar dat de gekozen balans leidt tot onvoldoende schadereductie dan kan PS dit beleid bij de evaluatie in het najaar van 2016 aanpassen. Daar komt bij dat in de Fryske Guozzenoanpak ook af spraken zijn gemaakt met o.a. terrein beherende organisaties over de bestrijding van zomerganzen. Tenslotte is de zomerschade in Fryslân 5% - 7% t.o.v. de andere schadebedragen.
 

Meer informatie:

CDA-Statenlid Fernande Teernstra, 06-47007300
 

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *