Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 januari 2015

Verkeersslachtoffers 2014

Eind 2014 ontvingen we het zeer droevige nieuws dat er in 2014 maar liefst 23 mensen omkwamen in het Friese verkeer. Een aantal dat volgens het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROV) om moverende redenen nog kan oplopen. Hiermee dringen we het aantal verkeersdoden nog niet terug tot het door de provincie gewenste maximum van 14 in 2025.

Volgens het ROV zijn er verbeterpunten, zoals technische aanpassingen om auto's op afstand van elkaar te houden. Voor de provinciale overheid zijn er volgens het orgaan makkelijkere opties. De Friese politie moet meer controleren op o.a. snelheid. Ook benoemt het ROV de actuele en aanstaande verkeersprojecten in Fryslân die het gebruik van het wegennet veiliger maken.


Over dit onderwerp stelden Henk van der Veen en Teus Dorrepaal begin januari 2015 een aantal vragen aan de Gedeputeerde Staten. Op 23 januari ontvingen we onderstaande antwoorden:

1. Is GS het met het CDA eens dat het aantal van 23 doden in het Friese verkeer zeer droevig is en voor betrokkenen een trieste constatering tegen het einde van het jaar?

Ook wij betreuren het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer en leven mee met de nabestaanden.

2. Bent u als GS van mening nog steeds het aantal fatale verkeersongevallen in 2025 kunt terug dringen naar een maximum van veertien per jaar?

De Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 zet in op een maximum aantal van 14 dodelijke verkeersslachtoffers in 2015. Wij denken dat deze ambitie nog steeds haalbaar is.

3. Ziet u kansen in wat het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân zegt aangaande verbeteringen op het gebied van afstandsmeters in auto’s en méérpolitiecontroles? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het met het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) eens dat actieve, extern georiënteerde veiligheid van met name personenauto’s (voorbeeld: een auto remt automatisch wanneer een voetganger oversteekt) voor het komende decennium een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid gaat leveren. Daarnaast onderkennen en waarderen wij het positieve effect van gerichte politiecontroles, met name op het gebied van handhaving van snelheids-, alcohol- en (drugs-)Iimieten. Het ROF ondersteunt deze inzet met gerichte voorlichtingscampagnes.

4. Op 12 november 2014 koos Provinciale Staten er niet voor om een ‘stuwmeer’ van infraprojecten zoals door GS opgesteld en openbaar gemaakt, versneld aan te pakken. Ziet u kansen om het aantal fatale verkeersslachtoffers terug te dringen als de GS-lijst van knelpunten wordt aangepakt?

Wij zijn van mening dat aanpak van de genoemde knelpunten zeker zal bijdragen aan het reduceren van het aantal (fatale) verkeersslachtoffers.

5. Is GS het met het CDA eens dat er nader onderzoek van ongevallocaties in relatie tot inrichting van deze wegen (zowel gemeentelijk als provinciaal) gewenst is, met het oog op mogelijk te snel rijden? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn van mening dat er voldoende onderzoek bekend is naar de relatie weginrichting, ingestelde maximum snelheid en gereden snelheden.

Wegbeheerders (rijk, provincie, gemeenten) hanteren deze resultaten bij de inrichting van hun wegennet. Daarnaast worden de onderzoeken gebruikt voor de opzet en invulling van campagnes, gericht op het beïnvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers. Voorbeelden van dergelijke campagnes zijn verkeersveiligheidstrainingen (bijvoorbeeld E-bike trainingen voor senioren), voorlichtingscampagnes (B0B-campagnes), politiecontroles (snelheid, alcohol). Ook de invoering van elektronische hulpmiddelen (black boxes in auto’s, vergelijkbaar met de zwarte doos in een vliegtuig) dragen bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

 

Meer informatie:

CDA Statenlid Teus Dorrepaal, 06-20696774

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *