Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 juni 2015

Sietske Poepjes stimuleert leerlingen om voor Fries te kiezen

Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kan gebruik maken van de vernieuwde subsidieregeling ‘lesoeren Frysk yn it ûnderwiis’ vanaf 1 juli aanstaande. De regeling maakt het mogelijk dat het vak Fries ook na de eerste klas als keuzevak en als examenvak aangeboden kan worden in het voortgezet onderwijs. Voor het MBO en het praktijkonderwijs is de regeling bedoeld om het gebruik van het Fries in de beroepspraktijk te stimuleren. Voor de subsidieregeling is totaal € 150.000 beschikbaar voor het schooljaar 2015-2016.

“Wy wolle hjirmei stumulearje dat mear learlingen foar it Frysk kieze’’, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “Der binne mear skoallen nedich dy’t dit oanbiede. Fryske bedriuwen jouwe oan dat it Frysk yn dy bedriuwen in belangrike ynformiele posysje hat en dat der dúdlik behoefte is oan personiel dat it Frysk goed ferstean en sprekke kin. It oanbod fan Frysk yn it MBO en it praktykûnderwiis is te beheind om oanslute te kinnen by it ferlet. Mei dizze regeling stimulearje wy it oanbod en it gebrûk fan de Fryske taal.”

Lees hier meer.