Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
2 september 2015

Beantwoording schriftelijke vragen over stageplaatsen bij Provincie Fryslân

Stages maken een wezenlijk onderdeel uit van het onderwijsleerproces zowel voor MBO- als HBO-opleidingen. Het is voor studenten van groot belang om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te leren toe te passen en daarbij dus relevante werkervaring op te kunnen doen in de door hun gekozen studierichting. Om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen is het aanbod van stageplaatsen, ook op MBO-niveau, van groot belang (dit naast het bestaande trainee-programma voor afgestudeerden).
 
Provincie Fryslân zegt op www.fryslan.frl/vacatures het volgende: “Ben je op zoek naar een stageplaats of afstudeeropdracht? De provincie Fryslân biedt verschillende mogelijkheden aan studenten om hun theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Bij ons krijg je de mogelijkheid om onder begeleiding ervaring op te doen of een afstudeeropdracht uit te voeren.”
 
CDA-Statenlid Fenny Reitsma-Hazelhoff stelt over dit onderwerp de volgende vragen aan gedeputeerde Kielstra. Op 2 september hebben we de volgende antwoorden ontvangen: 

Met welke onderwijsinstellingen heeft de provincie contacten betreffende stageplaatsen?
De provincie heeft contacten betreffende stageplaatsen met HBO- en MBO onderwijsinstellingen in het noorden. Wij zijn erkend leer-werkbedrijf en aangesloten bij de ECABO.

Voor welke opleidingen/studierichtingen biedt de provincie stageplaatsen aan?
De provincie biedt stageplaatsen aan voor diverse opleidingen. Er zijn op vele vakgebieden stages mogelijk, op zowel MBO, HBO en WO-niveau. Voorbeelden van passende studierichtingen zijn: secretarieel, administratief, lOT, communicatie, financieel, juridisch, beleid, bestuur, facilitair, HRM, Milieu, MER, civiel techniek.

Hoeveel stageplaatsen waren er het afgelopen studiejaar beschikbaar, zowel voor MBO- als HBO-opleidingen?
24 MBO-stages. Dit los van de overige werk(ervarings)plaatsen die we aanbieden. Vergeleken met andere provincies is de provincie Fryslân met dit aantal een van de grootste stage organisaties. Jaarlijks worden de resultaten aan de Staten bekend gemaakt in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken.

Heeft de provincie de mogelijkheid om actief ruimte te scheppen in het aanbod van stageplaatsen binnen haar organisatie?
Als provincie vinden we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang. Organisaties als de onze hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren. Vanuit die maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt de provincie sinds jaar en dag al met stagiaires/afstudeerders. Wij vinden het belangrijk om hiervoor actief ruimte te scheppen binnen de organisatie door het bieden van stageplaatsen en het begeleiden van de studenten.

Is de provincie bereid om een actieve rol te spelen in het aanbieden van stageplaatsen binnen haar organisatie? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
De provincie speelt een actieve rol bij het aanbieden van stageplaatsen binnen de organisatie. Wij streven er naar om 80 a 90 stageplaatsen per jaar aan te bieden. Hierbij zijn spreiding onder afdelingen en differentiatie naar niveau aandachtspunten: HBO/MBO/LBO. Dit doen wij onder andere door:
  • Stagebeleid te hanteren (stagereglement, -overeenkomst en -vergoedingen).
  • In samenspraak met scholen zoeken naar voor leerlingen passende stages.
  • Zorgen dat wij als organisatie zichtbaar zijn voor studenten door aanwezigheid op voorlichtingsdagen, beroepsoriëntatie, gastcolleges solliciteren.
 

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, Statenlid CDA Fryslân, 06 - 4625 1360