Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
1 september 2015

Schriftelijke vragen beantwoord: technische problemen sluizen Noordelijke Elfstedenvaarroute

Sinds 2013 is er een Noordelijke Elfstedenvaarroute. Een prachtige vaarroute van Franeker naar de Bonkefeart en tevens een grote meerwaarde voor het toerisme in Noardwest Fryslân. Tijdens de startbijeenkomst van het Toeristisch Platform Noardwest Fryslân op 6 juli 2015 werd de Elfstedenroute dan ook aangewezen als één van belangrijkste kenmerken van dit gebied.

Op de route zijn 2 kleine sluizen die men zelf met een knop kan bedienen, namelijk bij Wier en bij Alde Leie. De sluizen zijn eigendom van de gemeente Leeuwarderadeel, maar zijn in onderhoud bij de provincie.
 

Naast de pleziervaarders, maken ook een aantal toeristische ondernemers gebruik van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Echter, de werking van de eerder genoemde sluizen is niet optimaal. Zowel de beroeps- als de pleziervaart hebben reeds diverse malen voor een sluis gelegen die niet open gaat (in 2015 zijn er al 34 storingen gemeld).

De enige oplossing is door te bellen naar een nummer in Zwolle, van daaruit wordt vervolgens een monteur geregeld. Het wachten op de monteur kost veel tijd en ergernis. Bovendien kan er alleen tijdens kantooruren gebeld worden.

Dat dit niet de juiste oplossing is, is de reden dat het CDA enkele schriftelijke vragen aan het College heeft gesteld. Op 26 augustus ontvingen wij de volgende reactie:

Is het College op de hoogte van de technische problemen van de sluizen Bij Wier en Alde Leie?
Ja, het college is hiervan op de hoogte.
Toelichting: De sluizen Wier en Alde Leie zijn in beheer bij de gemeente Het Bildt. Sinds medio 2014
doet de provincie in opdracht van de gemeente het Bildt voor een aantal jaren het technisch onderhoud Dit doet de provincie (op declaratiebasis), omdat de gemeente hierin niet op efficiënte wijze zelf kan/wil voorzien. Het oplossen van storingen buiten kantooruren, is opgenomen in het provinciale storingscontract voor bruggen en sluizen en wordt uitgevoerd door een bedrijf in Zwolle. De provincie heeft met de betreffende firma een contract, waarin een aanrijtijd is opgenomen van één uur. Dat is dezelfde aanrijtijd als voor storingen bij de provinciale bruggen en sluizen. Overigens zet deze firma dikwijls een monteur in die woonachtig is in Noord Fryslân op zeer korte afstand van beide sluizen. Het storingsnummer is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Voor de sluizen in de Noordelijke Eifstedenvaarroute is gekozen voor het zelfbedieningsconcept. Dit soort zelfbedieningssluizen moeten voldoen aan strikte veiligheidsnormeringen. Aan de sluisdeuren hangen kabels die je kunt bedienen als je te water raakt, of als je met je boot tussen de deuren klem komt te zitten. Hiermee wordt dan de noodstop geactiveerd. Een noodstop moet hardware-matig worden gereset. Van de 34 in 2015 gemelde storingen bij beide sluisjes samen, gaat het in 26 gevallen om een noodstopstoring. Wij hebben sterke aanwijzingen dat dit niet zo zeer heeft te maken met echte noodsituaties maar meer met het uitproberen van deze wettelijke voorziening, foutieve bediening (ongeduld) of vandalisme/baldadigheid. Slechts vier van de 34 storingen zijn direct terug te voeren op een technisch defect. Dit defect is verholpen bij sluis Wier en bij de andere sluis is daarop preventief hetzelfde onderdeel vervangen. De overige 4 storingen betreffen meldingen van zwerfvuil etc.

Er zijn miljoenen besteed aan de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Is het college met het CDA van mening dat haperende sluizen niet bevorderlijk zijn voor het toeristisch imago van Noardwest Fryslân?
Ja.

Er is veel praktische kennis bij de ondernemers die actief zijn langs deze route. Worden deze ondernemers ook betrokken bij het zoeken naar een oplossing van deze problematiek? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit?
Resetten van een noodstop vraagt verantwoordelijkheid en is een taak voor bevoegd en bekwaam personeel. Bij een noodstop moet je immers zeker weten dat de omgeving weer veilig is en moeten andere oorzaken dan bedieningsfouten of vandalisme kunnen worden uitgesloten. Dit is voor de provincie ook van belang om de veiligheid van de sluizen te kunnen blijven garanderen.

Voor sluis Alde Leie kan de exploitant van een nabij gelegen horecagelegenheid de noodstopstoringen resetten in telefonisch overleg met de firma die het storingsonderhoud uitvoert. Deze exploitant is destijds door de gemeente benaderd met het verzoek dit voor hen uit te voeren. Deze exploitant heeft voldoende kennis en vaardigheden om dit op een veilige manier te doen. Dit is evenwel een uitzonderingssituatie. In het algemeen is het niet gebruikelijk een rol te geven aan ondernemers in het resetten van storingen. Het oplossen van andere storingen is een zaak voor technici en bevoegd en bekwaam personeel. Gezien het geringe aantal technische storingen heeft het inschakelen van andere actoren zoals ondernemers en gemeenten geen meerwaarde.

Zo nee, op welke wijze gaat het College alle actoren, - ondernemers, gemeente en provincie -, bij elkaar brengen om gezamenlijk tot een oplossing te komen?
Wij zullen de gemeente adviseren extra aandacht te besteden aan de informatiepanelen met daarop de zelfbedieningsinstructies. Dit kan wellicht het aantal noodstopstoringen door bedieningsfouten en ongeduld reduceren. Daarnaast kan worden overwogen om voor een beperkte periode, wij denken aan de piek in het vaarseizoen, lokale bediening in te stellen. Het spreekt voor zich dat hiervoor bij de gemeente(n) de daarvoor nodige financiele middelen beschikbaar moeten zijn.
 

Meer informatie:

José Vroonland-Brandsen, j.vroonland@fryslan.frl, 06-11451713