Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 juli 2015

Veiligheid werknemers bij wegwerkzaamheden moet geborgd zijn!

De komende jaren investeert de provincie Fryslân fors in wegenprojecten (zowel op gemeentelijke, provinciale en rijkswegen) om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen.
 
Gedeputeerde Poepjes is ook voorzitter van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). In de voorbereidingsfase bij wegwerkzaamheden besteedt het ROF veel aandacht aan het voorlichten en informeren van de lokale bewoners. Het CDA mist dergelijke voorlichting op het moment dat de wegwerkzaamheden aan de gang zijn. We zien dan ook graag dat de voorlichting bij deze fase van de werkzaamheden structureel wordt geborgd. Hierbij is het van groot belang dat we de veiligheid van de wegmedewerkers garanderen.Aanleiding voor deze schriftelijke vragen is een nieuwsbericht van afgelopen week: ‘Verkeersregelaar aangereden bij Holwerd’. Dit incident bij de wegwerkzaamheden aan de N357 van Hallum naar Holwerd is niet het eerste en enige incident. Om te voorkomen dat dergelijke incidenten een structureel probleem worden, heeft het CDA enkele vragen aan Gedeputeerde Poepjes gesteld. Op 3 september ontvingen wij de volgende reactie:

De komende jaren investeert de provincie Fryslân fors in wegenprojecten (zowel op gemeentelijke, provinciale en rijkswegen) om zo de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen. Gedeputeerde Poepjes is ook voorzitter van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). In de voorbereidingsfase bij wegwerkzaamheden besteedt het ROF veel aandacht aan het voorlichten en informeren van de lokale bewoners. Het CDA mist dergelijke voorlichting op het moment dat de wegwerkzaamheden aan de gang zijn. We zien dan ook graag dat de voorlichting bij deze fase van de werkzaamheden structureel wordt geborgd. Hierbij is het van groot belang dat we de veiligheid van de wegmedewerkers garanderen. Aanleiding voor deze schriftelijke vragen is een nieuwsbericht van afgelopen week: ‘Verkeersregelaar aangereden bij Holwerd’. Dit incident bij de wegwerkzaamheden aan de N357 van Hallum naar Holwerd is niet het eerste en enige incident. Om te voorkomen dat dergelijke incidenten een structureel probleem worden, wil het CDA de volgende vragen stellen aan Gedeputeerde Poepjes. Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 21 juli 2015 beantwoorden wij als volgt.

1. Kan de Gedeputeerde inzicht geven in het aantal incidenten dat er bij wegenprojecten geweest is waarbij veiligheid van de arbeiders in geding kwam op basis van veiligheidsgevoel van de betrokkenen? 
Bij de provincie zijn geen meldingen van gevaarlijke en/of onveilige situaties aangaande wegwerkers en verkeersregelaars bekend. Wel is er een enkele keer sprake van verbale agressie. Wij hebben bij de meeste complexe infrastructurele projecten wel zicht op het aantal verkeersovertredingen (zie toelichting bij vraag 3).

2. Kan de Gedeputeerde inzicht geven in de spreiding van de verkeersovertredingen per regio waar nog wegwerkzaamheden zijn (zowel op Rijkswegen, provinciale wegen als gemeentelijke wegen)?
De politie houdt vanuit handhaving geen apart verzameloverzicht bij van tijd/plaats en aard van geconstateerde verkeersovertredingen bij wegwerkzaamheden. Dit overzicht is qua aantallen per soort overtreding, maar niet qua spreiding per weg beheerder, mogelijk te genereren door het CJlB.

3. Hoe gaat de provincie als opdrachtgever (eventueel met behulp van het ROF) er voor zorgen dat het bij een incident blijft en niet een structureel probleem wordt?
Bij de meeste projecten is er periodiek overleg met de andere en betrokken weg beheerders, openbaar vervoer vertegenwoordigers, aannemers en contractbeheerders en omgevingsmanagement en hulpdiensten. Dit gebeurt zowel tijdens de voorbereiding van het project als tijdens de uitvoering.

Wanneer nu blijkt dat de wegwerkers (personeel van de aannemer, verkeersregelaars, provinciale of door de provincie ingehuurde medewerkers) gevaar lopen in het kader van de veiligheid, wordt er onmiddellijk een beroep gedaan bij handhaving (politie) om actie te ondernemen en controles uit te voeren zodat de weggebruiker weet dat voor de provincie veiligheid belangrijk is.

Na het incident bij Hallum-Holwerd waar een verkeersregelaar door de agressie van een weggebruiker doelbewust is aangereden, is bij de politie aangifte gedaan. Via (social)media is hier veel aandacht aan besteed. Op deze wijze wordt ook aangegeven dat dergelijk gedrag sterk wordt afgekeurd.

Bij de meeste Complexe Infrastructurele projecten is zicht op het aantal verkeersovertredingen. Bij een groot deel van deze projecten wordt onder leiding van de projectcoördinator Integrale veiligheid van de provincie Fryslân, een 2-wekelijks vast geagendeerd overleg gehouden met alle projectleiders, contractbeheerders, provinciale wegbeheerders, Veilig Verkeer Nederland en de politie. Er is daarmee een zeer korte lijn tussen de projectcoördinator Integrale veiligheid en de projectvertegenwoordiger Verkeersveiligheid van de politie aanwezig.

Door het plaatsen van voldoende borden (snelheidsbeperking) bij infrastructurele projecten worden weggebruikers verzocht om snelheid te minderen bij en het naderen van wegwerkzaamheden. Als een situatie daar om vraagt, wordt de politie gevraagd snelheidscontroles uit te voeren. Meestal is dit voldoende.

4. Wil de Gedeputeerde de Staten op de hoogte houden van de maatregelen?
Veel van de genoemde organisaties (Rijk, provincie, gemeenten, politie, OM, WN en ANWB) maken deel uit van het ROF. In de vergaderingen van het ROF komen geen afzonderlijke infrastructuurprojecten aan bod. In één van de volgende vergaderingen zal het onderwerp ‘verkeersveiligheid bij werk in uitvoering” worden geagendeerd. Over aanvullende maatregelen zullen wij u, als dat voor komt, informeren via de reguliere planning en control-cyclus.
 

Meer informatie:

CDA-Statenlid Wendy Zuidema - Haans, w.zuidema@fryslan.frl, 06-10813721