Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 november 2015

Antwoord schriftelijke vragen over vertraging extra sneltrein Leeuwarden-Groningen

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal heeft op 26 oktober 2015 vragen gesteld over de vertraging van de extra sneltrein tussen Leeuwarden-Groningen. De schriftelijke vragen zijn nu beantwoord en de antwoorden zijn hieronder te vinden.

Klopt de berichtgeving en is het college op de hoogte van deze berichten?
Ja, deze berichtgeving is bij ons bekend. De berichtgeving is deels juist. Het artikel wekt de suggestie dat het project opnieuw is vertraagd. Dit is niet het geval. Dat de extra sneltreinen in de tweede helft 2019 gaan rijden is een doorvertaling van het besluit dat voor de zomer is genomen. Voor de zomer van 2015 is een nieuwe planning vastgesteld door de Stuurgroep Leeuwarden - Groningen. Toen is aangegeven dat het ontwerp Tracébesluit (OTB) na de zomer van 2016 ter inzage wordt gelegd. Het ontwerp Tracébesluit is onderdeel van de planologische procedure die doorlopen wordt om het project straks te kunnen realiseren. Doordat de publicatiedatum van het OTB gewijzigd is, is in de afgelopen maanden ook uitgezocht wanneer de extra sneltreinen dan kunnen gaan rijden.

Het is daarbij wel zo dat de gewijzigde verwachte indienststellingsdatum van de extra sneltreinen niet betekent dat deze realisatiedatum voor alle onderdelen van het project geldt. In de komende maanden wordt de uitvoeringsplanning gedetailleerd uitgewerkt en wordt bekeken of bijvoorbeeld de perrons al eerder verlengd kunnen worden. De perronverlenging is ook onderdeel van het project en maakt het mogelijk om met langere treinen te kunnen rijden over het traject.

In het artikel is aangegeven dat de extra sneltrein dit najaar zouden gaan rijden. Dit is onjuist. Oorspronkelijk is eind 2017 en vervolgens eind 2018 gecommuniceerd. In de standaard ProRail planning was uitgegaan dat de extra sneltreinen in 2021 zouden kunnen rijden. De beide provincies hebben vervolgens aangegeven die planning fors te willen versnellen door verschillende procedures in het planproces parallel te trekken. Dit brengt natuurlijk wel risico’s voor vertraging met zich mee. Hiervan is er nu een aantal opgetreden. In deze planningen was dus geen ruimte tegenvallers op te vangen of wijzigingen in het ontwerp door te voeren. Als de extra sneltreinen in de tweede helft van 2019 gaan rijden is er nog steeds sprake van een versnelling van 2 jaar. Dit is ook genoemd in het artikel ‘Trein vertraagd, maar nog voor op schema’ in de Leeuwarder Courant van 11 november 2015.

Was u al eerder (dan het bericht van 21 oktober in het Friesch Dagblad) op de hoogte van deze extra vertraging bij het tot stand komen van deze extra sneltrein Leeuwarden-Groningen? Zo ja, waarom heeft u ons (P8) daarvan niet op de hoogte gesteld? Zo nee, hoe verklaart u dan dat zo’n extra vertraging wordt geclaimd en naar buiten wordt gebracht, terwijl de bestuurders van de direct betrokken provincies niet op de hoogte zijn?
Ja, dit was reeds bekend. U bent hierover per brief van 19 oktober j.l. met kenmerk 01247353 geïnformeerd. Op 10 juli 2015 is hierover ook een brief gestuurd aan alle omwonenden, pers en overige stakeholders, die tijdens de informatieavonden de afgelopen jaren hebben aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van het project ESGL. Deze brief staat ook op de website van het project (www.prorail.nl/esgl).

Wij vragen u om ons te informeren over het proces (extra sneltrein Leeuwarden-Groningen) tot nu toe, daarin meenemend de positie en rol van GS.
Voor het project ESGL hebben ProRail, IenM en provincie Groningen en provincie Fryslân afspraken gemaakt over scope (wijzigingen), planning, financiën, sturing en organisatie. De ze zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst die door ons college is vastgesteld. Deze uitvoeringsovereenkomst hebben wij als bijlage bij onze eerder genoemde brief naar u toe gestuurd. Hierin is vastgelegd dat de Stuurgroep Leeuwarden-Groningen verantwoordelijk is voor het vaststellen en bewaken van scope (wijzigingen), planning, financiën, kwaliteit en Organisatie. De gedeputeerden van de provincies Groningen en Fryslân en de regiodirecteur van ProRail zijn de deelnemers van de Stuurgroep. Voor provincie Fryslân is dit gedeputeerde Kramer, die tevens de rol van voorzitter invult. Via de Berap wordt u door ons periodiek geïnformeerd over het project. In bijzondere gevallen zullen wij u buiten de Berap om ook informeren.

Wij vragen u om aan te geven op welke wijze u wilt acteren nu de extra vertraging is gemeld. Ziet GS nog mogelijkheden om de verdubbeling van het spoor Leeuwarden-Groningen te versnellen en op welke wijze? En wat is het vervolgproces?
Tot de terinzagelegging van het definitieve Tracébesluit is er beperkt ruimte om te versnellen. Het project blijft hier wel nadrukkelijk naar kijken. In de uitvoeringsfase zijn er misschien mogelijkheden om bepaalde onderdelen binnen het project eerder gerealiseerd te krijgen zoals de perronverlenging, die ook is opgenomen in het antwoord op vraag 1. Voor de indienststelling van de extra sneltreinen is de verdubbeling van het spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk cruciaal. Voor deze maatregel is een bepaalde zettingstijd van het zandbed nodig, waarin weinig ruimte is om te versnellen. Het zandbed is nodig voor de extra spoorbaan. Het project streeft wel naar versnelling door hier rekening mee te houden in de aanbesteding. Bijvoorbeeld door de snelheid van de realisatie een belangrijk selectiecriterium te laten zijn. Aan de andere kant blijven er ook in de komende periode risico’s bestaan, tijdens de planologische procedure met mogelijke bezwaren en daarna tijdens de daadwerkelijke bouw. Die risico’s kunnen een vertragend effect op de planning hebben.
 

Meer informatie:

CDA-Statenlid Teus Dorrepaal, t.dorrepaal@fryslan.frl, 06-20696774.