Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 december 2015

José Vroonland: Water moet gezond zijn, niet té schoon!

Tijdens de Statenvergadering van 16 december 2015 stond het Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2016-2021 op de agenda. CDA-Statenlid José Vroonland verwoordde tijdens de vergadering haar bijdrage als volgt: "Eén van de uitgangspunten van het CDA is het Rentmeesterschap. Vanuit een besef van verbondenheid tussen generaties is het onze zorg dat niet alleen wij hier en nu, maar ook onze kinderen en kleinkinderen (enzovoort) veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. De Kaderrichtlijn Water draagt daar aan bij.

Deze richtlijn moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater én het grondwater in Europa op orde is. Om dit te bereiken moesten en moeten alle landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. Enerzijds om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, en anderzijds om ervoor te zorgen dat andere landen geen last meer hebben van de verontreinigingen die hun buurlanden veroorzaken.De afgelopen jaren is er veel bereikt, ook in onze eigen provincie Fryslân. Hoewel nog niet alle doelen bereikt zijn, is het water in het algemeen veel gezonder geworden. Het CDA vindt het belangrijk dat water gezond is, dus niet té schoon: zonder chemische verontreiniging, zonder drijflagen van blauwalgen, zonder ‘kilo-knallers’ aan brasem, maar helder water met een diversiteit aan planten en vissen. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen en dit vraagt zeker om draagvlak en overleg. Alleen zo is het mogelijk om voor de inwoners van Fryslân tegen zo laag mogelijke lasten de gewenste waterkwaliteit te realiseren.

Het CDA vindt daarom dat wij ons niet meer op de nek moeten halen dan volgens de Richtlijn formeel juridisch noodzakelijk is. Het werk dat nog gedaan moet worden vraagt alle tijd én geld en het budget is krap. Het CDA kan dan ook instemmen met de beslispunten met betrekking tot de Notitie Kaderrichtlijn Water 2016-2021.

Wel nog een vraag aan de Gedeputeerde ter verduidelijking. Er wordt gesproken over “De provinciale voortrekkersrol bij het onderzoek naar de vraag of en zo ja voor welke overige, niet KRW-wateren ecologische doelen worden vastgesteld.” Kan de Gedeputeerde bevestigen dat dit inhoudt dat er géén extra ecologische doelen vastgesteld worden dan strikt formeel juridisch opgelegd door Brussel? En als dit inderdaad zo is, waarom is er dan een onderzoek nodig?"
 

Meer informatie:

José Vroonland-Brandsen, j.vroonland@fryslan.frl, 06-11451713