Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
10 februari 2016

Beleidsbrief economie - gaat om binden en verbinden

Statenlid Hans Visser heeft vanuit het CDA het volgende gezegd over de beleidsbrief economie in de Kommisje van 10 februari:
 
Het CDA heeft bij het economisch beleid van de provincie de volgende uitgangspunten.
  • de provinciale overheid creëert geen banen, dat doet primair het bedrijfsleven;
  • de rol van provincie is om – waar mogelijk – het bedrijfsleven te ondersteunen;
  • en behulpzaam te zijn bij het versterken van het ondernemersklimaat.
 
Met de analyse in de beleidsbrief zijn we het eens: Fryslân scoort minder op het organiserend vermogen, op innovatie en op export. Het CDA is van mening dat de marktpartijen zichzelf moeten ontwikkelen, zodat de verantwoordelijkheid blijft waar hij hoort, namelijk bij het bedrijfsleven zelf. De overheid heeft hierin een bindende en verbindende rol.
 
De ambitie wordt langs vijf actielijnen (tevens doelstellingen) gelegd:
  1. faciliteren MKB.
  2. beschikbaar stellen kapitaal.
  3. versterken menselijk kapitaal.
  4. vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat / acquisitie.
  5. stimuleren internationaal ondernemen.
Met de inzet op deze 5 actielijnen wil Gedeputeerde Staten het organiserend vermogen, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de export vergroten. Volgens het CDA ontbreken de indicatoren die de kernwoorden samen, bedrijfsleven en overheid (waar sturen we op) zijn vastgesteld. De insteek van de actielijnen is goed, maar moet concreter. Daarnaast gaat men onvoldoende in op de gezamenlijkheid als overheid in haar geheel. Wat betekenen de ambities voor de gemeenten binnen Fryslân, waar raken ze elkaar en hoe kun je de kracht van gezamenlijkheid ontdekken? Dit zou ook de geformuleerde uitgangspunten onderschrijven. Denk aan de ondernemersloketten in de verschillende gemeenten, de wens en gedachten rondom vestiging van kleinschalige MKB nabij dorpen en aan gemeentelijke initiatieven om het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken. Leegstand in het MKB binnen de dorpen en steden is een zorgpunt van gemeenten en vergt ook een gezamenlijke aanpak. De genoemde ambities vergen een gezamenlijk optreden.
 
Het ondernemersloket moet flexibel, proactief, dynamisch, adequaat en toekomstgericht zijn. Het ondernemersloket zou niet alleen iets moeten zijn van de Provincie. Het moet een loket zijn voor, met en namens het bedrijfsleven waarbij ook Merk Fryslân een grote bijdrage kan leveren.
 
Door de beleidsbrief hopen we te komen tot en economisch klimaat, waarin het MKB zich op een innovatieve en toekomstgerichte manier kan ontwikkelen. Focus, binden en verbinden tussen de verschillende actoren zijn onze sleutelwoorden. De verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven met een ondersteunende en faciliterende rol van de verschillende overheden.
 
Hans: “Blijf in gesprek, zoek wat je bindt en draag dit vol overgave in gezamenlijkheid uit.”