Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 maart 2016

Sietske blij met subsidie: “Friese festivals binne it fisitekaartsje fan Fryslân”

Het Fries Straatfestival, Explore the North, CityProms en Opera Spanga krijgen subsidie van de provincie voor 2016. De organisaties kunnen hiermee dit jaar verder met hun activiteiten.

Subsidie
Het gaat om een subsidie van €25.000 voor Explore the North, €25.500 voor CityProms, €35.000 voor het Fries Straatfestival en €10.000 voor Opera Spanga. De subsidie voor het Fries Straatfestival en Opera Spanga is extra. Het Fries Straatfestival en Opera Spanga ontvingen eerder al €35.000 en €40.000. De provincie Fryslân heeft de verantwoordelijkheid voor de hele provincie op het gebied van festivals en culturele producties. “Foar 2016 moasten wy karren meitsje, om't de middels hjirtroch wat beheinder binne. Foar dizze organisaasjes hawwe wy dit repareare kind”, licht gedeputeerde Poepjes toe. De provincie ondersteunt jaarlijks verschillende Friese festivals. In 2016 gaat het om een totaalbedrag van ruim €300.000 subsidie.

Visitekaartje
“Friese festivals binne it fisitekaartsje fan Fryslân”, aldus Poepjes. Hja lûke in breed publyk en hawwe elk harren eigen unike útstrieling en belibbing. Dat sjochsto ek werom by dizze fjouwer. Pop, rock, klassyk, opera, téater: foar elk wat oars. Der sitte ambisjeuze organisaasjes efter dy't ek foar fernijing steane.”

Festivalbeleid
De provincie werkt aan een nieuw cultuurbeleid vanaf 2017. Poepjes: “It is wichtich nei Kulturele Haadstêd 2018 ta en dêrnei om in struktureel en profesjoneel kultuerbelied te fieren. Mei moaie festivals en oansprekkende produksjes. Wy meitsje wol nije karren en dy kinne ynhâldlik ferskille mei de jierren dêrfoar.”

Bron: website Provincie Fryslân