Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
22 maart 2016

Provinsje wol sels glêsfezel oanlizze litte yn doarpen

De provinsje wol de oanlis fan glêsfezelkabels tenei sels oppakke. De oanlis fan it breedbânynternet moat oanpakt wurde lykas de oanlis fan diken. De provinsje jout bankgarânsjes ôf of finansieret de oanlis foar.

Neffens deputearre Sietske Poepjes is de oanlis no te djoer en yngewikkeld foar de doarpen. Bartlehiem sei in pear wiken lyn om dy reden de gearwurking op. Binnen trije wiken moat ûndersyk dúdlik meitsje oft dizze wurkwize oan de Europeeske regels foldocht, of dat sprake is fan steatsstipe.

Der binne noch 30.000 adressen yn benammen de bûtengebieten wêr't glêsfezel oanlein wurde moat.

Bron: Omrop Fryslân