Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
23 maart 2016

CDA Fryslân zet in op amateurkunsten, de Friese taal, zwemvaardigheid en cultuureducatie

In de Provinciale Statenvergadering van 23 maart 2016 kwam de startnota Cultuur, Taal, Onderwijs en Sport ter sprake. Hierin is de basis gelegd voor de richting die we willen gaan wat betreft de Friese cultuur, taal, onderwijs en sport. Deze vier onderwerpen vormen het Frysk eigene en dragen bij aan de Friese identiteit. CDA Fryslân zet graag in op amateurkunsten, de Friese taal, zwemvaardigheid en cultuureducatie.

Amateurkunsten
Sport  heeft een belangrijke koppeling met talentontwikkeling. Het CDA ziet sport graag als verbindende factor tussen de vier onderdelen (cultuur, taal, sport en onderwijs) in deze nieuwe nota. Maatschappelijke participatie kan niet alleen via sport gerealiseerd worden. In kleine dorpen, waar geen of nauwelijks sportvoorzieningen zijn, wordt cultuurparticipatie bevorderd door toneelverenigingen, korpsen en koren (vooral op het gebied van amateurtoneel en -muziek). Daarom vragen wij als CDA aandacht voor de amateurkunsten in de volle breedte. Deelname moet laagdrempelig en voor jong en oud toegankelijk zijn.

Friese taal
De Friese taal is de tweede rijkstaal en een bindende factor in Fryslân. Het CDA ziet dat de inzet op meertaligheid in voorschoolse opvang, basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs d.m.v. het Deltaplan Frysk volop ingezet wordt. In de huidige periode is daar een voorzichtig begin mee gemaakt. Met name in het voortgezet onderwijs kunnen er volgens ons nog stappen gezet worden. Hiervoor  moeten  mogelijk  nieuwe leermiddelen ontwikkeld worden. Het CDA ziet ook graag dat er ruimte komt voor vernieuwing en dus voor innovatieve ontwikkelingen.

Zwemvaardigheid
Een ander belangrijk punt in onze waterrijke provincie is zwemvaardigheid. Er is een toename gesignaleerd van kinderen die niet kunnen zwemmen. In een provincie met zoveel water  is zwemvaardigheid juist van groot belang. Het CDA wil graag (samen met Sport Fryslân) onderzoeken of er bijvoorbeeld binnen het breedtesportprogramma mogelijkheden zijn om zwemonderwijs (in bepaalde situaties) te ondersteunen, samen met scholen en gemeenten.

Cultuureducatie
Wat betreft cultuureducatie constateren we dat dit vooral in Leeuwarden redelijk tot goed van de grond komt, bijvoorbeeld via Kunstbende en Keunstwurk. Op het overgrote deel van het platteland is cultuureducatie nog zeer sporadisch. CDA ziet graag dat hier verder invulling aan gegeven wordt.
 

Meer informatie:

Fenny Reitsma-Hazelhoff, Statenlid CDA Fryslân, 06-46251360, f.h.reitsma@fryslan.frl