Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
12 april 2016

Harlingen: zeehaven, toeristische hotspot of toch allebei?

Harlingen ontwikkelt zich de laatste jaren uitstekend als Visserijhaven, met name omdat er steeds meer vis en garnalen aan land wordt gebracht. In een recent werkbezoek van de CDA fractie aan de visafslag is gebleken dat nieuwe investeringen nodig zijn voor verdere economische ontwikkeling. Dit kan weer leiden tot een structurele toename van arbeidsplaatsen.
 
Extra geld Waddenfonds
In de Leeuwarder Courant, d.d. 11 april 2016, staat dat het Waddenfonds de komende tien jaar 150 tot 200 miljoen euro te verdelen heeft. Extra aandacht is er voor de kuststreek van het vasteland. Over de drie betrokken provincies heeft het fonds nog geld voor ecologie en economie te verdelen. In het artikel wordt ook aangegeven dat de leefbaarheid in het kustgebied van Noord-Holland, Fryslân en Groningen een punt is dat hoog op de lijst komt te staan.
 
Investeringskader Waddengebied
Het ‘Investeringskader Waddengebied 2017-2026’ (proeve februari 2016) is opgesteld in opdracht van de stuurgroep van de Waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. In dit investeringskader wordt gesproken over de haven Harlingen. De CDA fractie is erg verbaasd dat Harlingen niet meer als zeehaven wordt genoemd, maar alleen nog als een toeristische trekpleister. Tot op heden bestond er geen enkel misverstand over de positie van de zeehaven Harlingen. De vraag is dus waarom gedeputeerde staten de positie van Harlingen als zeehaven van Fryslân niet heeft behartigd in de proeve van het investeringskader.
 
Gemeente Harlingen
In een schriftelijke reactie van de gemeente Harlingen aan de voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies, gedeputeerde Kielstra, heeft de gemeente haar verbazing geuit over het alleen benoemen van Harlingen als toeristische hotspot. In deze schriftelijke reactie heeft de gemeente aangegeven dat dit in schril contrast staat tot de in de interprovinciale Waddenvisie 'Wadden van Allure' genoemde speerpunten. De breed ingezette verduurzaming van alles dat zich in de havens afspeelt, brengt aanzienlijke investeringskosten met zich mee. Deze kosten zijn zonder aanvullende externe financieringsstromen niet te realiseren.
 
Bekendheid investeringsvoorstellen
Ondanks het feit dat dit investeringskader nog niet aan de Staten is voorgelegd, vraagt de CDA fractie zich af of GS de ambities en reactie op het investeringskader van gemeente Harlingen kent. De CDA fractie wil graag antwoord op de kernvraag hoe het mogelijk is dat de positie van Harlingen als zeehaven ernstig tekort wordt gedaan.
 

Meer informatie:

Hans Visser, Statenlid CDA Fryslân, 06 – 15 82 25 55, h.visser@fryslan.frl.