Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
31 augustus 2016

Zijn de 130 km/u-wegen in Fryslân echt zo veilig als dat u denkt?

Afgelopen dinsdag verscheen er bericht in de media dat een publiekspanel van Friezen de Rijkswegen in grote meerderheid als veilig ervaart. Ook vanmiddag schreef Nu.nl dat 130 km/u-wegen niet onveiliger zijn dan andere wegen. Recente gegevens uit Viastat laten echter een enorme stijging van geregistreerde ongevallen op 130 km/u-wegen in Fryslân zien! Het aantal ongevallen waarbij slachtoffers waren is gestegen van 4 naar 44, waarbij het aantal dodelijke ongevallen steeg van 1 naar 4. Het aantal ernstige ongevallen steeg van 3 naar 33.

Deze objectieve cijfers staan in schril contrast met de subjectieve veiligheid die de panelleden beschreven. Voor het CDA reden om aan het college van Gedeputeerde Staten hierover vragen te stellen en CDA-kamerlid Martijn van Helvert te vragen dit ook vanuit rijkswege te bespreken met de regio.“Aan de ene kant zijn er natuurlijk stukken bijgekomen waarop 130 km/u gereden mag worden, dus of deze cijfers ook daadwerkelijk de enorme stijging bevatten, is niet duidelijk. Daar vragen we het college van GS dan ook naar”, licht CDA-Statenlid Wendy Zuidema-Haans toe. “Laten we wel wezen, dit zijn geen kleine verschillen! En reden tot alarm!”

Het zou ook nog kunnen dat de cijfers stijgen, omdat er op Rijkswegen de ongevallen beter geregistreerd worden. Als dat zo is, dan pleit dat sowieso voor een betere regie op de registratie én het nog beter samenwerken door de verschillende registrerende instanties. Met ‘internet of things’ zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om hiervoor een passende oplossing te vinden?

Het CDA hoort graag van Gedeputeerde Staten of deze cijfers onderwerp van gesprek zijn met het Rijk en wat het betekent voor de borging van de verkeersveiligheid op de Rijkswegen in Fryslân.

Op 30 augustus ontvingen wij de volgende antwoorden:

1. Kent het college van GS de gegevens van Viastat over het aantal en aard van de geregistreerde ongevallen op de Rijkswegen in Fryslân waar 130 km/u gereden mag worden?
U heeft deze selectie uit de gegevens van VlAstat onder onze aandacht gebracht.

2. Heeft er al een analyse plaatsgevonden van deze cijfers, wetende dat het arsenaal aan 130 km/u wegvakken vergroot is tussen 2012 en 2015? Zodat duidelijker wordt of het aantal ongevallen ook procentueel gezien is toegenomen?
Rijkswaterstaat heeft samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gekeken naar zowel de ontwikkeling van het aantal ongevallen als naar de aanknopingspunten voor de achterliggende oorzaken.
De Minister van lenM heeft de Tweede Kamer per brief (IenMIBSK-201 6/128595) geïnformeerd over de algemene conclusies van dit onderzoek. SWOV meldt dat de rapportage die aan deze brief ten grondslag ligt naar verwachting na de zomer verschijnt.

3. Is het stijgende aantal ernstige ongevallen en ongevallen met slachtoffers onderwerp van gesprek tussen de provincie en het Rijk? Zo ja op welke wijze en met welk doel? Zo nee, waarom (nog) niet en gaat het wel onderwerp van gesprek worden?
De ontwikkeling van de verkeersveiligheid vormt een vast agendapunt in onze overleggen in het kader van het Ferkearsoerlis OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân) en het ROF (Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân). In het OVVF zijn alle Friese wegbeheerders vertegenwoordigd.
Wij zullen bovengenoemde Kamerbrief en de genoemde rapportage (zodra beschikbaar) als Ingekomen Stuk aan de agenda van het OVVF/ROF toevoegen.

4. Ligt de oorzaak van het toenemende aantal in het meer, anders of beter registreren van de ongevalsgegevens? En waarom lukt dat dan op Rijkswegen wel of voor provinciale en gemeentelijke wegen (nog) niet? Zijn er mogelijkheden om de registratiesystemen te koppelen zodat er een betere ongevallenregistratie ontstaat over de gehele provinciale (wegen)infrastructuur?
Wij hebben geen aanleiding om te denken dat ongevallen op Rijkswegen meer, anders of beter worden geregistreerd dan op provinciale en gemeentelijke wegen. Voor alle wegtypen gelden de data van de politie als de basis.
 

Meer informatie:

Wendy Zuidema-Haans, Statenlid CDA Fryslân, (06) 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl.