Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
5 oktober 2016

Muziek, zang, dans, kunst en taal voor iedere leerling in Fryslân

Iedere leerling in het lager onderwijs komt in aanraking met muziek, zang, dans, kunst en taal. Daar moet het nieuwe plan Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK) 2017-2020 voor gaan zorgen. Het provinciale projectplan is opgesteld voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Keunstwurk en Lân fan Taal schreven het plan in opdracht van de provincie. Het projectplan richt zich op het onderwijs. Hoe enthousiasmeer je het onderwijs voor cultuur? Hoe zorg je ervoor dat cultuur een vast onderdeel is van het leerprogramma? En hoe zet je de leerkracht in zijn of haar kracht? Het zijn vragen die ten grondslag liggen aan het plan. “Dit soarte fan fragen wolle wy tegearre mei it ûnderwiis en de regionale kulturele ynstellingen beäntwurdzje”, licht gedeputeerde Poepjes toe. “Wy wolle net fertelle hoe’t it moat. Mei alle belutsenen wolle we besjen hoe’t we de bêste wize fine kinne om kultueredukaasje in fêst plak te jaan op elke skoalle yn Fryslân.”

Taal
Het verbinden van taal- en cultuureducatie is een belangrijk onderdeel van KEK 2017-2020. Het programma Lân fan Taal gaat mede om die reden het plan uitvoeren. Dit programma is onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018. De uitvoering gebeurt samen met Keunstwurk, het onderwijs en regionale culturele instellingen in de provincie. Ook wordt samengewerkt met de gemeente Leeuwarden en de provincies Drenthe en Groningen vanuit de noordelijke samenwerking We the North.

Bijdrage
De provincie Fryslân verstrekt een bijdrage van € 295.958 per jaar aan Keunstwurk voor de uitvoering van het plan. Dit gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door het Fonds Cultuurparticipatie (FCP). Keunstwurk dient het plan voor 17 oktober in bij het FCP. Het fonds beoordeelt alle aanvragen voor 17 februari 2017.

Cultuureducatie
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een landelijke regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het Fonds Cultuurparticipatie voert de regeling uit. De regeling heeft als doel de kwaliteit van cultuureducatie op het primair onderwijs te verhogen.

Bron: website van de provincie Fryslân. Meer informatie over de regeling cultuureducatie met kwaliteit is te vinden op www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl.