Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
26 oktober 2016

Investeringskader Waddengebied

In de Provinciale Statenvergadering van vandaag ligt het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 voor. Met andere woorden: het gaat over de financiën en de gestelde kaders wat betreft het Waddengebied. Het CDA vind het PS stuk een goede aanzet, maar ziet nog wel uitdagingen om ecologie en economie in balans te houden. Deze balans vergt een goede samenwerking tussen overheid, Rijk, Provincie, lokale overheden en indieners van projecten. Het CDA is bij dit Investeringskader voor integraal denken en doen!
 
Verzilting en landbouw
Door de klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgewassen in het waddengebied toe. Verzilting is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water. Dat kan komen door overstromingen vanuit zee, door zoute kwel (opwelling) waarbij zeewater via de ondergrond het land binnendringt of door onzorgvuldige irrigatiemethoden.  In het Investeringskader Waddenfonds wordt er van uitgegaan dat veel afsluitingen van zoet-zout overgangen ongedaan gemaakt zullen (moeten) worden om de kwaliteit van het water te verhogen.
 
Uitdaging
In het kader van het Deltaprogramma zijn afspraken gemaakt om de uitdaging van de toenemende verzilting het hoofd te bieden, door onder andere projecten uit te voeren hoe de landbouw op zout water kan telen en te onderzoeken hoe slim kan worden omgesprongen met het nog wel beschikbare zoetwater (voorbeeld: project Spaarwater).
 
Motie
Over de verzilting hebben we een motie ingediend, waarin we het DB en AB van het Waddenfonds vragen volop inzet te plegen in onderzoek naar het mogelijk maken van de combinatie landbouw en zilte- en aquateelten. Het is belangrijk dat er geen zout water binnen de dijken gelaten wordt op plekken waar de landbouw er nog niet klaar voor is, en waar geen afspraken liggen met de desbetreffende agrariërs hoe zij hiermee om moeten te gaan.
 
  1. We willen ook dat projecten die zowel economie als ecologie in zich hebben, voorrang krijgen van projecten die alleen ingaan op of ecologie of economie.
  2. Stil staan bij kleine projecten vinden wij ook van groot belang.
  3. We willen meer aandacht besteden aan de samenwerking tussen Duitsland en Denemarken als het gaat om het Waddengebied.
  4. We pleiten ook voor meer aandacht voor Harlingen als haven.