Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
9 november 2016

PS vergadering begroting: Hallum Bruisend Hart en oprichten Seniorenkamer

Vandaag is tijdens de PS vergadering de begroting 2017 en de 2e bestuursrapportage 2016 besproken met programma`s over werken, wonen en plezier in Fryslân. Met elkaar en voor elkaar. Of het nu om veiligheid, leefbaarheid, economische ontplooiing of burgerinitiatieven gaat. Ons Statenlid Hans Visser voerde het woord. Wanneer het om deze onderwerpen gaat wil de CDA fractie het volgende inbrengen:
 
Programma 1: Bestuur
Provincie Fryslân onderhoudt al diverse jaren een handelsrelatie met China. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de activiteiten en resultaten van de handelsmissies. Als fractie zijn we wel verbaasd over het feit dat er nu onderzoek wordt gedaan naar het rendement van deze handelsmissies. Naar onze opvatting moet men elke handelsmissie evalueren en beoordelen op doel en resultaat zowel zelf als GS als vanuit het bedrijfsleven. Uiteindelijk moet het de economische ontwikkeling in Fryslân ondersteunen.
 
Programma 2: Verkeer en vervoer
Hans Visser vindt veiligheid op de volgende drie punten van groot belang:
  1. Pilot ongevallenregistratie: In de laatste Statenvergadering heeft het CDA vragen gesteld over het voortzetten en uitbreiden van de pilot ongevallenregistratie met de Friese ziekenhuizen. Uitbreiding zou naar Sneek zijn. Echter rondom Drachten, Heerenveen en Dokkum staan de komende tijd ook infrastructurele ingrepen gepland waar betere info over ongevallen welkom zijn, om goede besluiten te kunnen nemen over de oplossingen (b.v. Skieding).
  2. 354: In een paar weken tijd zijn er behoorlijke ongevallen geweest met letsel op de N354. Zowel vanuit de CDA Zuidwest fractie als uit de omgeving krijgen we bezorgde vragen: gebeurt er wel wat om de veiligheid te garanderen? Naast de voorlopige maatregelen die getroffen zijn is de vraag op welke wijze de gedeputeerde deze problematiek structureel aan wil pakken en wanneer?
  3. Skarsterrien: Nationaal ziet men de urgentie niet, maar in de provincie en de regio rondom Skarsterrien is dat totaal anders. Zodra Joure klaar is, komt het autoverkeer in de volgende flessenhals....de brug. Verkeer is er totaal niet op voorbereid om zo'n obstakel tegen te komen. Recente informatie laat zien dat de onderhoudstoestand van de brug er slechter aan toe is dan verwacht. Gelukkig nog geen toestanden zoals bij de Merwedebrug. Mensen accociëren Fryslân met rust, ruimte, onthaasten, geen ellenlange files en weinig irritatiepunten. Dat willen we graag zou houden: Voor ons als CDA betekent dit het aanpakken van Skarsterrien.

Programma 4: Leges
De hoogte van de leges is in het verleden geschat op basis van aannames. Inmiddels zijn er een aantal jaren ervaring opgebouwd met betrekking tot de legesinkomsten. Voorzitter, we staan hier tweeledig in. Aan de ene kant is het mooi om te vernemen dat dat leges niet zijn en worden verhoogd, hetgeen ten goede komt aan onze inwoners en bedrijven. Aan de andere kant zijn we benieuwd naar de analyse die uitgevoerd gaat worden of de leges in verhouding staan tot het toezicht en handhaving en de daarmee gepaard gaande administratieve processen.

Programma 6 Economie
Vanuit maatregel 22 Werkloosheidsbestrijding resteert € 500.000 uit de regeling Werkloosheidsbestrijding. Deze regeling kwam tot stand om een extra impuls te geven om werkzoekenden met een grote of kleine afstand tot de arbeidsmarkt, weer aan een baan te helpen. De regeling is gesloten vanwege een beperkte aanvraag. Grote reden is de criteria van de regeling. De Vestigingsregeling is juist bijzonder succesvol. De Vestigingsregeling is geopend tot 31-12-2017 met een subsidieplafond van € 500.000. Dit plafond is reeds, veel eerder dan verwacht, bereikt. Ook de behaalde effecten qua werkgelegenheid en multiplier overtreffen de vooraf gestelde doelen. Daarbij staan drie aanvragen on hold, terwijl het plafond inmiddels bereikt is. Aangezien beide regeling werkgelegenheid biedt is de vraag of dit niet gekoppeld kan worden.
 
Motie Hallum Bruisend Hart
Bij Hallum Bruisend Hart kunnen inwoners van dorpen en wijken zich inspannen om de leefbaarheid van hun woonomgeving in stand te houden en te verbeteren. Dit soort projecten moeten vaak zelf hun weg zoeken in het woud van subsidies en fondsen, terwijl wij als overheid stimuleren om zelf haar verantwoordelijkheid te nemen bij de opzet en uitvoering. Het zogenaamde Right to Challenge (het recht om uit te dagen) wordt hier opgepakt. Dit vergt de noodzaak om keuzes te maken t.a.v. het voorzieningenniveau op het platteland. De gemeenten moeten die keuzes samen met de betrokkenen maken. De provincie heeft belang bij het maken van die keuzes om te kunnen beoordelen hoe en op welke wijze deze projecten ondersteuning moeten en kunnen krijgen.
 
Motie: Seniorenkamer
Er is steeds meer vergrijzing in onze provincie. De ontwikkelingen en perspectieven leiden ertoe dat er relatief steeds meer senioren in onze provincie zijn. Onze senioren zijn langer vitaal en blijven langer in de eigen woonomgeving. De huidige ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg, vervoer en bereikbaarheid raken senioren. In het coalitieakkoord wordt in resultaat 1 aangegeven dat er bij al het beleid rekening wordt gehouden met sociale aspecten en er speciaal aandacht aan ouderen besteed moet worden. Om hier meer gestalte aan te geven willen we als CDA fractie dat senioren gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. We zien dit in de vorm van een platform, dat wij Seniorenkamer noemen. Om dit te realiseren dienen we een motie in.
 
Kortom: onze inwoners uitdagen (right to challenge), verantwoordelijkheid durven geven, vraagt van ons duidelijke en helder keuzes. Daarmee dragen wij bij aan het wonen, werken en het plezier hebben in onze mooie provincie Fryslân.