Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
19 april 2017

Toekomstbestendige economie en leefbaarheid centraal bij keuze kadernotaprojecten CDA

Voor de tussen balans en de kadernota is op dit moment de discussie gaande binnen de provinciale staten. Het CDA kiest heel duidelijk voor een drietal thema’s. Fractievoorzitter Johan Tjalsma: “ons beleid als CDA is om de mienskip een grote stem te geven in haar eigen (leef)omgeving. Wat het CDA betreft is toekomstbestendige economie een mooi thema om met de mienskip in te vullen.” Circulaire economie gaat over de economie zo in te richten dat alles wat je produceert weer kunt hergebruiken. Zo blijft alles meer zijn waarde houden en produceren we minder afval. “De schaal van Fryslân leent zich bij uitstek om te experimenteren met de circulaire economie. Zowel de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als de inwoners en bezoekers zijn belangrijk als je een cultuuromslag wilt in hoe we met onze omgeving omgaan. We leveren op wereldschaal melk en aardappelen, topsport en kunst. Met topkwaliteit, als we dat willen blijven behouden zonder onze grondstoffen uit te putten, zullen we ons moeten blijven aanpassen. Denken in een circulaire economie helpt daarbij.” Tjalsma geeft aan dat leefbaarheid ook een belangrijk thema is voor het CDA. “Goede ontsluiting van het platteland, zorg voor elkaar in de mienskip en een gezonde woningmarkt horen hierbij”, aldus Tjalsma.
 
Het CDA heeft met deze speerpunten een aantal voorstellen ingediend om dit overschot aan te besteden. De voorstellen zien er als volgt uit:
 
Op het gebied van (circulaire) economie:
 
  • Bakkerij Claudia Jongstra in Húns
Een biologische bakkerij van Claudy Jongstra en Claudia Busson in Húns. Na de plantaardige ververij in Spannum zijn zij voornemens een bakkerij op te zetten die functioneert als een circulair systeem. Samen met graanboeren en winkels in de omgeving. Werkloze, autistische jongeren krijgen via dit project een kans op de arbeidsmarkt. Het voorstel versterkt de lokale branding en werkgelegenheid en stimuleert de lokale en regionale circulaire economie. Evenals de studio in Spannum wordt locatie de Kreake in Húns een voorbeeld van een “impact” genererend project met nationale en internationale uitstraling.
 
  • Harlingen Haven Zaagtandsteiger
Voor de nieuwe zaagtandsteiger wordt een subsidie aangevraagd bij het Waddenfonds. De eerste aanvraag is afgewezen. Voor een hernieuwde aanvraag bij het Waddenfonds stijgen de kansen wanneer de cofinanciering vanuit de provincie wordt toegezegd. De provincie reserveert het cofinancieringsbudget voor de hernieuwde subsidieaanvraag.
 
  • Zwembad de Welle
Het zwembad heeft een regionale functie. Wanneer niet over wordt gegaan tot nieuwbouw is het de vraag hoelang het bestaande zwembad gezien de staat van onderhoud nog open kan blijven. Dit zal gevolgen hebben voor de infrastructuur van zowel de breedtesport als de topsport. Het enige 50 meter zwembad in het Noorden zal dan niet meer bestaan. Verder zal het gevolgen hebben voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de Noordelijke regio.
 
Op het gebied van Leefbaarheid:
 
  • Project voor ondersteuning van autistische jongeren.
Een groep autistische jongeren dreigt tussen wal en schip te vallen. Het is een specifieke doelgroep die niet altijd past in het huidige onderwijs. Wij willen deze groep helpen met specifieke opleidingstrajecten. Het uiteindelijke doel is om deze jongelui op een passende plek aan het werk te krijgen, zowel MBO- als HBO-opgeleid. Volgens de stichting worden er nog vele kansen op de arbeidsmarkt voor plaatsing van autistische jongelui met specifieke talenten niet benut. Het voorstel ondersteunt het initiatief door middel van het financieren van procesbegeleiding om met bedrijven en deze jongelui te matchen.
 
  • Betrekken bassischolen bij opening Culturele hoofdstad
Alle basisscholen moeten actief betrokken worden bij de opening van LF2018 door middel van een activiteit. Denk aan opening koningsdag ’s ochtends op scholen.
 
  • N353 Kruispunt (Noordwolde)
Oplossen van de problemen bij het kruispunt Westvierdeparten op de N353. Het gaat hier om het gedeelte tussen Noordwolde en Frederiksoord.
 
  • Rondweg Warns
Er moet een rondweg komen bij Warns. Dit is ook voor de provincie van belang. Daarom wordt voorgesteld dat ook de provincie hier aan meebetaalt. Het is een gemeentelijke weg dus het moet gaan om een bijdrage. De gemeente Sudwest- Fryslân moet hier dan ook aan meebetalen.
 
  • Fietspad Leechlan
Verbeteren gemeentelijk fietspad te Grou. Een deel van het fietspad is al verbeterd. Dit voorstel omhelst de tweede fase van de aanleg zodat het volledige fietspad goed toegankelijk is.
 
  • Invalsweg Bolsward-west
De fietsveiligheid bij de invalsweg Bolsward- west moet worden verbeterd. Vooral schoolkinderen zijn kwetsbaar. Er moet een totaaloplossing door het gemotoriseerde verkeer uit Exmorra te laten aansluiten op de zuidelijke provinciale rotonde. De kosten zijn nog niet bekend.
 
  • Transitiefonds Kwaliteit Leefbaarheid in relatie tot Vastgoed
Op het gebied van wonen, voorzieningen en maatschappelijk vastgoed vindt een transitie plaats. Enerzijds door de verandering in de bevolkingsaantallen, maar ook door de bevolkingsopbouw en de verdunning van huishoudens. Voor het wonen sluit de toekomstige vraag niet meer aan op het aanbod van de (particuliere) woningmarkt. Het wordt nu al zichtbaar dat dit een behoorlijke opgave zal zijn. Deze opgave bestaat o.a. uit sloop, verduurzaming en geschikt maken voor langer zelfstandig thuis wonen.
Aan de hand van deze opgave gaan we met partners aan de slag om met verschillende instrumenten de leefbaarheid in relatie tot wonen op peil te houden. Alleen sturen via provinciale programmering is niet voldoende. Het handhaven op “Rotte Kiezen” zal gelijktijdig door gemeenten moeten plaatsvinden.