Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
18 april 2017

Nieuwe ganzenaanpak moet leiden tot minder grasschade

Er komt een nieuwe ganzenaanpak. Dit is nodig omdat uit de evaluatie blijkt dat de schade aan het gras de afgelopen jaren niet is afgenomen. De nieuwe aanpak zet in op schadevermindering enerzijds en anderzijds bescherming van ganzen daar waar het moet.

De agrariërs en jagers steunen het voorstel van Gedeputeerde Staten, ondanks dat ze pijnpunten zien. Voor Staatsbosbeheer geldt het zelfde, It Fryske Gea en Natuurmonumenten kunnen zich er niet achter scharen.

Verschillende scenario’s
De partijen hebben de afgelopen periode verschillende toekomstscenario’s met elkaar verkend. Dit gebeurde op basis van het evaluatierapport dat de provincie samen met de jagers, agrariërs en natuurorganisaties opstelde. Toch lukte het uiteindelijk niet om tot een, door iedereen gedragen, aanpak te komen. Gedeputeerde Johannes Kramer: “De petearen wiene hiel konstruktyf, dêr hat it him net oan lein. It punt is dat de partijen yn de grûn in oar ferlet ha. Hjirtroch kamen se der net út om ta in mienskiplike fariant te kommen dy’t liedt ta skeareduksje”.

Voorgestelde aanpak van de provincie
De aanpak van de provincie houdt concreet in dat de winterrustperiode vervalt. Er zijn foerageergebieden (gebieden waar de ganzen rust en eten krijgen) die van kracht zijn van 1 november tot 1 april. De schadevergoeding binnen de foerageergebieden blijft 100%. Buiten de foerageergebieden wordt dit 80%. Wanneer er geen schadevermindering buiten deze gebieden optreedt, wordt de schadevergoeding het jaar daarop aangepast. Deze vergoeding kan weer oplopen wanneer de schade afneemt. Verder krijgen de jagers aanzienlijk meer mogelijkheden om de schade te bestrijden. Bijvoorbeeld door het inzetten van lokfluiten. De komende jaren is schadebestrijding van groot belang. Dit omdat het aantal ganzen internationaal gezien nog fors toeneemt. Met deze aanpak sorteert de provincie voor op een internationale aanpak die over drie jaar gereed is.

Drastische afname van de schade
Bij de voorgestelde aanpak van Gedeputeerde Staten wordt ingezet op een drastische afname van de schade (5-10%). Gedeputeerde Kramer: “Dat hawwe wy ôfpraat yn it koälysjeakkoard. Boppedat is der fan 2018 ôf minder jild beskikber foar de guozzenskea. Dêr moatte we rekken mei hâlde. By de oanpak dy’t we no sels útwurkje sille wy útgean fan skeafermindering bûten de saneamde foerazjeargebieten oan de iene kant. Oan de oare kant giet it om it berskermjen fan de oerwinterjende guozzen binnen dy gebieten. Hjirta binne wy op basis fan ynternasjonale ôfspraken ferplichte”.

Vervolg
Provinciale Staten nemen in juni een definitief besluit over de aanpak.

Te downloaden:
Nota Fryske Guozzenoanpak 2017.pdf (582,2 KB)
FGo-evaluaasje 2017.pdf [pdf] (3,35 MB)

Bron: website provincie Fryslân.