Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 mei 2017

Humans of (CDA) Fryslân - Albert van der Ploeg

De veelzijdigheid van alle verschillende mensen in onze mooie provincie is heel groot. Iedereen heeft een eigen verhaal. Van al deze mensen en verhalen willen wij graag wat laten zien. Deze week:

Albert van der Ploeg, Wethâlder Dongeradeel

Earlike ekonomy is mear wurkje en libje mei de natuer en net tsjin de natuer yn saken regelje wolle. Brûk de kracht, macht en kânsen fan de natuer en de ierde om as mienskip wer mei har yn balâns te kommen. Om sa ynfolling te jaan oan it rintmasterskip en ús heitelân goed en grutsk troch te jaan oan de bern en de bernsbern.”Meer zien? Klik dan hier of hier.