Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
30 mei 2017

CDA blijft proef Lauwersmeer nauwlettend volgen

Begin april stelde de CDA Statenfractie vragen over de monitoring en nulmeting van de proef met peilverhoging van het Lauwersmeer. Het CDA maakt zich zorgen over de gevolgen van de proef voor inwoners, landbouw en recreatie, en vindt de monitoring in het gebied zeer belangrijk. Wij wilden weten hoe het staat met dit monitoringsplan en welke indicatoren gebruikt zullen worden voor het monitoren van de proef.

In september stelde de fractie ook al vragen over een nulmeting. Door Gedeputeerde Staten werd toen toegezegd dat er een nulmeting zal plaatsvinden in het gebied, zodat er op tijd ingegrepen kan worden als er negatieve gevolgen voor de omgeving dreigen te ontstaan. Met de vragen van april wilde het CDA te weten komen of deze nulmeting inmiddels van start is gegaan en op welke vragen de monitoring precies een antwoord moet geven.

Inmiddels zijn de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) door de CDA Statenfractie ontvangen. Hierin melden GS dat het bestaande meetnet in het voorjaar 2017 aangevuld is met nieuwe peilbuizen. De meting met de nieuwe peilbuizen meet onder andere het chloridegehalte en de hoogte van het waterpeil en oppervlaktewater en gaat deze maand (mei 2017) van start. “Verwacht wordt dat de effecten van de verhoging van het waterpeil beperkt zullen zijn, maar er kunnen kritische locaties zijn waar mogelijke effecten wel om extra aandacht vragen”, aldus GS.

Verder vertelt het college dat in het monitoringsplan aanvullende onderwerpen aan de orde komen: grondwater, waterkeringen, vismigratie en kaderrichtlijn water. Het monitoringsplan wordt momenteel afgerond en zal waarschijnlijk voor de zomer gereed zijn. De CDA fractie is nog altijd zeer benieuwd naar de effecten van de verhoging van het waterpeil, zeker op de kritische locaties waar, naar verwachting, wateroverlast door de peilverhoging tot schade zal leiden.

Statenlid Maaike Prins: “Nu de proef volgend jaar al van start moet gaan, vind ik dat de nulmeting en het opstellen van het monitoringsplan erg laat van start gaan. Onze zorgen zijn dan ook nog niet weggenomen. Wij blijven de proef nauwlettend volgen”.

Meer informatie:
Maaike Prins, Statenlid Statenfractie CDA Fryslân, 06 1051 0667, m.prins@fryslan.frl