Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
7 juni 2017

CDA juicht test Provincie Fryslân zelfrijdend vervoer toe

Naar aanleiding van het NRK rapport “Met de bus naar de stad” heeft het CDA op 9 mei schriftelijke vragen gesteld over zelfrijdend vervoer. Het CDA is voorstander van innovatieve maatregelen voor goedkopere en betere OV-ontsluiting van het platteland. Het is één van de middelen waarmee krimp tegengegaan kan worden. De antwoorden van Gedeputeerde Staten kwamen 31 mei jl. binnen. Hieruit blijkt dat de provincie bezig is met een haalbaarheidsonderzoek naar een pilot met zelfrijdend vervoer. Statenlid Wendy Zuidema-Haans geeft aan het prachtig te vinden dat de proeven met zelfrijdend vervoer doorgezet worden. “Innovatie zal de OV-problematiek van de toekomst in Fryslân op kunnen lossen, daar ben ik van overtuigd. We vinden één experiment een mooie start en zijn ons actief aan het oriënteren op nieuwe en aanvullende vervoersconcepten voor de toekomst”. Op 1 maart jl. organiseerde het CDA een thema-avond over de toekomst van het OV op het platteland en in het najaar zal er een tweede avond over mobiliteit van de toekomst in stedelijk gebied worden georganiseerd.

De provincie Fryslân is sinds september 2016 partner in de intentieovereenkomst autonoom vervoer. Deze is afgesloten met de drie noordelijke provincies en de gemeente Ooststellingwerf, om de komende jaren gezamenlijk op te trekken rondom autonoom vervoer. Een eerste invulling hiervan was het autonoom vervoer in Appelscha. Daar bleek de onbekendheid met zelfrijdend vervoer te leiden tot de nodige onzekerheden bij andere weggebruikers. Hierdoor ontstonden verkeersveiligheidsproblemen en is de proef gestopt.
 
De pilot die nu voorbereid wordt richt zich op het inzetten van zelfrijdend vervoer als scholierenvervoer. Het doel hiervan is om zelfrijdend vervoer in te zetten als oplossing voor de problemen die gepaard gaan met krimp, zoals het bereikbaar blijven van voorzieningen bij een teruglopend voorzieningsniveau. De proef is geslaagd wanneer inzicht is verkregen in de potenties van zelfrijdend vervoer voor het in standhouden van het voorzieningenniveau in krimpgebieden. Ook willen GS en haar partners kennis opdoen over de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn bij het gebruik van autonoom vervoer en de relatie met het RDW omtrent de aanpassing van regels voor wegverkeer. Daarnaast hoopt de Provincie een bijdrage te kunnen leveren aan de acceptatie van zelfrijdend vervoer. Ontwikkelingen die door het CDA op de voet gevolgd zullen worden. Verkeersveiligheid en verduurzamen van de infrastructuur blijven voor het CDA belangrijke thema’s.

Op 8 juni verscheen in het Friesch Dagblad een artikel over deelname van het Dockinga Collega aan de proef.

Meer informatie:
Wendy Zuidema-Haans, Statenlid Statenfractie CDA Fryslân, 06 10 81 37 21, w.zuidema@fryslan.frl