Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 juni 2017

Iedereen verantwoordelijk voor duurzame landbouw in Fryslân

De landbouw staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Het CDA heeft grote waardering voor de positieve maatschappelijke en economische bijdrage van de landbouw. Wij horen echter ook de kritische geluiden over de effecten van landbouw op de bodem en het landschap.
 

De CDA Statenfractie heeft zich met de werkgroep landbouw verdiept in dit thema, samen met een grote groep mensen die nauw betrokken zijn bij landbouw en natuur, o.a. tijdens een discussieavond met leden op 6 juni jl. Ook zijn we met vele werkbezoeken ‘de boer op’ gegaan. Hieruit kwam naar voren dat het CDA gelukkig vaak wordt gezien als de belangenbehartiger voor de landbouw. We denken dan vaak aan de klassieke, grootschalige, landbouw. Dat is te beperkt, de ontwikkeling naar een natuurinclusieve, duurzame landbouw is een weg die bij uitstek past bij CDA-kernwaarden zoals rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.
 
Rentmeesterschap betekent dat wij allemaal de opdracht hebben om ons verantwoordelijk te maken voor de aarde en zorgvuldig moeten omgaan met alles wat op de aarde voorhanden is. Dat vraagt een inspanning van zowel boeren als burgers, gespreide verantwoordelijkheid dus. Voor een duurzame landbouw moeten wij met zijn allen op zoek naar evenwicht tussen ecologie, economie en het sociale en maatschappelijke aspect.
 
Ecologie
Oog voor onze leefomgeving, de natuur en een vruchtbare bodem is belangrijk, voor een gezond boerenbedrijf, maar ook voor de maatschappij. Boeren zorgen voor een groot deel van onze leefomgeving en de biodiversiteit. Wanneer wij eisen stellen aan die leefomgeving, doet dat niet alleen een beroep op boeren. Wij zijn allemaal verantwoordelijk, en kunnen allemaal een bijdrage leveren, ook financieel.
 
Economie
Als wij willen dat boeren meer aandacht besteden aan leefomgeving, natuur en landschap en aan de bodem, dan kan dat alleen vanuit een gezonde bedrijfsvoering die ruimte geeft om te investeren. Het brengt meer kosten met zich mee en de consument moet bereid willen zijn om een eerlijke prijs te betalen voor de producten, voor ons voedsel. Gespreide verantwoordelijkheid dus, we kunnen allemaal een steentje bijdragen.
 
Sociaal
De ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen vijftig jaar, met name de schaalvergroting, hebben gevolgen voor de bedrijfsopvolging en daarmee voor het traditionele familiebedrijf en voor het maatschappelijk draagvlak. De belangrijke rol die boerenfamiliebedrijven spelen in de ‘mienskip’ staat hierdoor steeds meer onder druk. Ook hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 
We zijn rentmeesters, dus hebben we gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de aarde goed door te geven aan onze kinderen. En dus ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Fryslân. Oan ’t wurk!
 
Meer informatie:
Maaike Prins, Statenlid Statenfractie CDA Fryslân, 06 1051 0667, m.prins@fryslan.frl