Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
8 juni 2017

Drukbezochte discussieavond duurzame landbouw in Warten

Op 6 juni jl. organiseerde de CDA Statenfractie een drukbezochte discussieavond met leden over duurzame landbouw. Tijdens deze avond werd er aan drie tafels gediscussieerd over de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzame landbouw. Hieronder een samenvatting van de discussies, de citaten zijn van de deelnemers.
 
Ecologie: kringloopdenken en duurzame energie
In de discussie over het ecologische aspect kwam het thema circulaire landbouw aan de orde. Kringloopdenken is een aansprekender term hiervoor, vonden de deelnemers, “hou het in de regio”. Met kwalitatief hoogstaand ruwvoer heb je zo weinig mogelijk afvalstoffen uit koe. Een kunstmestvrij Friesland is mogelijk.
 
Wat vonden de deelnemers nog meer? Bijvoorbeeld dat voor het verder sluiten van de kringloop grondstoffen zoveel mogelijk uit de eigen omgeving moeten worden gehaald. Boeren gebruiken al veel andere producten en technieken dan voorheen, er worden bijvoorbeeld in de akkerbouw tegenwoordig veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt dan 10 jaar geleden. Zorg ook voor mineralen in de grond. Mineralen uit goede mest komen weer in grond. “Mest is geen heiligheid maar doet wonderen waar het leit”. En “Wa’t net donget ek net ponget”.
 
Wat betreft duurzame energie vond men windmolens zinvoller dan zonnepanelen,  een mestvergister levert nog het meeste op. “We moeten op verschillende paarden wedden”. Biodiversiteit: maak het zichtbaar. We willen geen biljartlakens. Niet tegelijkertijd maaien bijvoorbeeld en denken om onkruid uit andere gebieden. En beweiding toepassen, dan kun je niet in één keer maaien. Als de openbare ruimte niet onderhouden wordt, hebben boeren daar enorm veel last van.
 
Economie
Op het gebied van economie werd de concurrentiekracht van Friese boeren als belangrijk thema in de discussies genoemd. Daarbij is de kwaliteit van de bodem van groot belang. Een goede concurrentiepositie en gezonde bedrijfsvoering geven boeren meer mogelijkheden om zich in te zetten voor natuur, ecologie en biodiversiteit. Voor boeren zijn natuur en landbouw altijd al onlosmakelijke aan elkaar verbonden geweest.

De sector is zich ervan bewust dat verduurzamen moet, anders heeft de landbouw op de lange termijn geen productie meer. Innovatie is een belangrijk thema, wat veel van onze boeren al jaren hoog in het vaandel hebben. “Maar we moeten leren om meer in te spelen op schommelingen in wereldmarkt”.
 
Dat boeren zich in willen zetten voor verduurzaming bleek maar weer eens toen een van de aanwezige boeren met het voorstel van om als sector een percentage van 3 à 5 procent van hun grond te gebruiken voor ecologisch beheer. Om dergelijke initiatieven te ondersteunen vroeg deze boer, naast een vergoeding, ook om vertrouwen en waardering van de consument.

Sociaal
De discussie over het sociale aspect richtte zich met name op het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw en het belang van consistent beleid. Veel boeren zijn al zeer duurzaam en natuurinclusief bezig. Het probleem is dat zij dat eigenlijk te weinig laten zien en dat is niet goed voor het imago en draagvlak van de landbouw.
 
Consistent beleid is voor de sector ook van groot belang. Boeren hebben een bepaalde zekerheid nodig, juist ook om innovatief te kunnen zijn en te kunnen investeren in duurzame, natuurinclusieve landbouw. De huidige situatie waarin regelgeving vaak verandert - met de fosfaatreductieregeling als goed voorbeeld van hoe het niet moet - maakt het onnodig moeilijk voor boeren om zich in te zetten voor duurzame, natuurinclusieve landbouw.
 
Als de discussieavond één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat boeren graag meedenken over hoe de ontwikkeling naar een duurzame landbouw en zich daar erg betrokken bij voelen. De politiek moet dan de stip op de horizon bepalen, daarbij mag de ambitie best hoger.

Een hoge opkomst en levendige discussies zorgden ervoor dat de discussieavond een groot succes was. Volgende week woensdag (14 juni) praten de Friese Staten verder over het onderwerp duurzame landbouw tijdens een commissievergadering. Een week later, op 21 juni staat de behandeling van de beleidsbrief duurzame landbouw op het programma tijdens de vergadering van Provinciale Staten.