Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
21 juni 2017

CDA steunt coöperatieve model voor ontwikkeling duurzame landbouw

Het CDA is blij met de heldere beleidsbrief duurzame landbouw die een duidelijk keuze maak voor de provinciale rol: het coöperatieve model. “Samen met alle partijen uit de keten innovatie realiseren, daar gaan we voor”, aldus Statenlid Maaike Prins. “De provincie als partner, die met alle betrokken partijen in een grote proeftuin werkt aan vernieuwing en verduurzaming in de landbouw. Met de Mienskip de schouders er onder. Rentmeesters zijn we allemaal en met elkaar kunnen wij de innovatie gestalte geven.”
 
Evenwicht tussen ecologie, economie en sociaal/maatschappelijke aspecten is nodig om de ontwikkeling van de landbouw, naar meer natuurinclusief en duurzaam, mogelijk te maken. Zonder een goed inkomen kan een boer niet investeren in een gezonde omgeving, en als de consument geen eerlijke prijs betaald voor eerlijke producten dan is het voor de boer niet rendabel. Alles hangt met elkaar samen. “Ecologische, economische en sociale aspecten zijn allemaal even belangrijk. Het CDA heeft dit steeds benadrukt en is blij dat dit in de beleidsbrief goed is verwoord”, aldus Prins, “maar we hebben nog wel een aantal aandachtspunten voor het uitvoeringsprogramma”
 
Duurzame energie is een belangrijk aspect van duurzame landbouw, zowel ecologisch als economisch. Boerenbedrijven kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van duurzame energie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. Deze zonnepanelen horen niet op goede landbouwgrond, maar kunnen bijvoorbeeld wel op de daken van boerenbedrijven geplaatst worden. Statenlid Prins: “Boeren lopen daarbij nog wel vaak tegen problemen aan. Zij hebben behoefte aan een goede infrastructuur om ook daadwerkelijk energie te kunnen leveren aan het net. Daarom wil het CDA graag dat de provincie zich inspant om dat voor elkaar te krijgen”.
 
Daarnaast sluit de POP-3 regeling voor ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector niet goed aan bij de behoeften van de boeren. Het is momenteel te moeilijk voor boeren om daar een beroep op te doen, omdat de subsidievoorwaarden te ingewikkeld zijn. Het CDA heeft daar in januari schriftelijke vragen over gesteld en brengt dit probleem nu weer onder de aandacht.
 
Sociaal-maatschappelijk is bedrijfsopvolging nog steeds een probleem in de agrarische sector. De regeling voor boeren (JoLa) sluit niet goed aan op de behoeften van jonge boeren bij bedrijfsovername. Prins: “Zo is er bijvoorbeeld bij veel jonge boeren behoefte aan cursussen voor startende ondernemers. Het CDA wil graag dat er beter aangesloten wordt bij deze behoeften”.
 
Ten slotte is kavelruil een belangrijk instrument dat meerdere doelen kan dienen. Het is nodig voor meer mogelijkheden om te beweiden, voor verkeersveiligheid en voor de aankoop van grond in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het CDA roept om het instrument kavelruil breder in te zetten dan alleen voor de landbouw, en in een groter gebied.