Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 september 2006

VVD en CDA stellen vragen over Fries Museum

De statenfracties van de VVD en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over het Fries Museum. Het museum voldoet op dit moment nog niet aan de randvoorwaarden van het statenbesluit van 15 maart 2006, over het beschikbaar stellen van € 10,5 miljoen voor een nieuw Fries Museum op het Zaailand “Met onze vragen willen we duidelijk maken dat er nog een aantal punten moeten worden opgehelderd, voordat we in november definitief groen licht kunnen geven,” aldus Tine Bijstra, fractievoorzitter van de VVD, en Ad van der Ham, fractievoorzitter van het CDA.

Op 17 juli ontving het College van Gedeputeerde Staten een brief van het Fries Museum, waarin het Fries museum aangaf in te kunnen stemmen met het merendeel van de gestelde randvoorwaarden, maar dat er op een aantal punten nog wat onzekerheden waren. Sindsdien is het stil rondom het Fries Museum. De VVD en het CDA willen daarom weten of er inmiddels aanvullende informatie is binnengekomen, en of de benodigde vergunningen voor het project Nieuw Zaailand al zijn afgegeven.

VVD en CDA willen daarnaast meer duidelijkheid over de financieringsconstructie met betrekking tot de voorfinanciering. “Eén van de voorwaarden van het statenbesluit is dat de bouw van het nieuwe museum voor eigen rekening en risico van de Stichting het Fries Museum is. Het Fries Museum geeft in de brief van 17 juli echter aan dat, als de financieringsconstructie niet lukt, zij contact op zal nemen met het College. We willen graag weten hoe het College over deze opmerking denkt.” Ook willen CDA en VVD weten of het masterplan Turfmarkt / Tweebaksmarkt kan rekenen op steun van alle partijen.

Provinciale Staten moeten, zo vinden VVD en CDA, uiterlijk 1 november 2006 alle benodigde informatie tot hun beschikking hebben, om tot een goede afweging te kunnen komen. Op 8 november 2006 wordt het nieuwe Fries Museum in Provinciale Staten behandeld.

Lees ook: de schriftelijke vragen

Meer informatie:

Tine Bijstra, fractievoorzitter VVD Statenfractie Fryslân, T. (0516) 46 16 17
Ad van der Ham, fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân, T. (06) 215 92 220Beantwoording


Datum antwoord: woensdag, 4 oktober 2006
Onderwerp : schriftelijke vragen

Geachte heer/mevrouw,
Op 26 september jl. hebt u schriftelijke vragen gesteld over het Nij Fries Museum. Nu blijkt dat deze vragen ons voorstel aan de Staten van 8 november a.s. elkaar in de ambtelijke organisatie gekruist hebben. Daarom vragen wij u of u akkoord kunt gaan met de beantwoording van uw vragen door middel van het voorstel omtrent de bouw van het Nij Fries Museum.

Op vraag 5 willen wij hier nog even expliciet ingaan, om daarna uw laatste vraag nader toe te lichten en te beantwoorden.

Vraag: Is er inmiddels een schriftelijke wijzigingsbeschikking ontvangen van SNN inzake de verlening van de uitvoeringstermijn tot 2010. Met andere woorden: is het object obstakelvrij?
Op 25 juni 2006 heeft de raad van de gemeente Leeuwarden ingestemd met het pan Nieuw Zaailand en is de bouwvergunning afgegeven. Het Fries Museum kon daarom het SNN daarna melden dat het project obstakelvrij was. Op 18 juli heeft het Fries Museum de definitieve beschikking van SNN ontvangen.

Vraag: Kunt u aangeven of hier het commitment van de gemeenteraad van Leeuwarden, met betrekking tot het masterplan Turfmarkt/Tweebaksmarkt, bij inbegrepen is?
Het masterplan wordt opgesteld door een taskforce met vertegenwoordigers van 3 partijen: de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de stichting de Kanselarij. In deze periode wordt het masterplan opgesteld. Bij de behandeling op 15 maart 2006 hebben wij aangegeven op vragen van het CDA dat het, gegeven de procedures, niet haalbaar zou zijn om vóór 1 november instemming voor het Masterplan te verkrijgen van de raad van de gemeente Leeuwarden. In de praktijk is dit procedureel inderdaad niet realiseerbaar gebleken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,
drs. E.H.T.M. Nijpels , voorzitter
mr. J. Wibier , secretaris

Reacties (0)

Reactie toevoegen

Naam *
E-mail *
Bericht *