Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
28 juni 2017

CDA zet de mienskip centraal in Kadernota 2018

Het CDA heeft tijdens de PS vergadering over de tussenbalans en de kadernota duidelijke keuzes gemaakt. Fractievoorzitter Johan Tjalsma: “We hebben een krachtige mienskip, die wij vanuit de provincie kunnen faciliteren en ondersteunen, samen met het bedrijfsleven. Zo hebben we als provincie aandelen in de NOM, volgend jaar zijn we Kulturele Haadsted en we werken aan het innovatiepact Fryslân. Er komt zelfs een universiteit in Leeuwarden!”
 
Randvoorwaarden
Het CDA juicht dit soort diepte-investeringen van harte toe. “Wij vinden het belangrijk om met deze projecten randvoorwaarden te creëren om Fryslân goed door te geven aan de volgende generatie, met een stevige legacy op Kulturele Haadsted en een basis voor wetenschappelijk onderwijs met een universiteit. Ondanks dreigende krimp blijft de mienskip dynamisch”, aldus Tjalsma.
 
Wegenbelasting
De kadernota is aanvullend op het coalitieakkoord en hierdoor worden extra resultaatafspraken toegevoegd. Voor het CDA is ook na 2020 een structurele verlaging van de opcenten op de wegenbelasting van belang. Deze worden structureel met 10 miljoen euro per jaar verlaagd. Een duidelijk signaal. Johan Tjalsma: “De burger bepaalt zelf waar hij of zij dat geld aan besteed.”
 
Topsportzwembad
Het CDA vindt een zwembad voor topsport ook belangrijk. In de kadernota komt 4 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van een 50 meter topsportzwembad in Drachten. Het CDA vraagt aandacht voor de bouw van dit zwembad en ziet graag dat de regio bij de bouw betrokken wordt.
 
Verkeersveiligheid
Tjalsma: “Wij kiezen voor een goede ontsluiting en verkeersveiligheid in de regio. Er is 8 ton beschikbaar voor het laatste deel van het fietspad in het Leechlân van Grou naar Warten en Wergea. En voor de hoognodige rondweg bij Warns betreft het een bedrag van een miljoen euro. We zijn als fractie al een aantal jaren bezig om de situatie van Hemelum en Warns en de toegang tot Stavoren te verbeteren. Er rijdt nu te veel zwaar en groot verkeer door de bebouwde kom. De veiligheid van schoolkinderen komt daarbij in het geding.”
 
Leefbaarheid
Op het gebied van wonen, voorzieningen en maatschappelijk vastgoed vinden grote veranderingen plaats. Zowel door veranderingen in de bevolkingsaantallen, als ook door de bevolkingsopbouw en de verdunning van huishoudens. Door geld vrij te maken voor een Transitiefonds Kwaliteit Leefbaarheid wil het CDA oplossingen zoeken voor deze knelpunten in de vastgoedsector. Het aanbod van de (particuliere) woningmarkt moet beter afgestemd worden op de huisvesting van de toekomst. Dat betekent o.a. sloop, verduurzaming en woningen geschikt maken voor langer zelfstandig thuis wonen. Dat alles om de leefbaarheid in wijken en dorpen op peil te houden. “Het is goed dat hiervoor geld beschikbaar is”, aldus Tjalsma. “Dit is een uitdaging. Woningbouwcorporaties kunnen en mogen steeds minder door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Er wordt geld afgeroomd naar de randstad, terwijl onze regio ook problemen heeft. We zullen daar samen met de mienskip een plan voor moeten maken.”
 
Landbouw
De kadernota gaat uitgebreid in op de transformatie van de landbouw. Tjalsma: "Het CDA heeft samen met SP en PvdA een motie ingediend om lokale initiatieven in hun ontwikkeling naar duurzame landbouw te stimuleren. Het is belangrijk bewegingen vanuit de sector zelf te stimuleren. Dan creëer je geen aanbod, maar stimuleer je de vraag.”

Meer informatie:
Johan Tjalsma, Fractievoorzitter CDA Statenfractie Fryslân, 06 1454 9224, j.tjalsma@fryslan.frl