Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
29 juni 2017

Werk aan de winkel bij bewegwijzering

De laatste jaren is hard gewerkt aan de verbetering van de weginfrastructuur binnen de provincie Fryslân. Zowel door het Rijk als door de provincie en de gemeentes. Met alle veranderingen die er geweest zijn, valt het de CDA fractie op dat de bewegwijzering over bepaalde routes niet altijd in lijn lijken met de gewenste routes volgens de opbouw van het netwerk.
 
Bijvoorbeeld Vanuit Heerenveen is het niet duidelijk dat voor Dokkum en Lauwersmeer gebied de route Drachten gevolgd dient te worden Daardoor ontstaat het beeld dat het sturen van weggebruikers over de hoofdwegenstructuur door bewegwijzering nog een impuls zou kunnen krijgen. En daarmee dus een betere benut ing van nieuwe wegen als Noordwesttangent, CA, N381, Haak en bijbehorende invalswegen.
 
Op 8 juni heeft Wendy Zuidema-Haans hier schriftelijke vragen over gesteld aan gedeputeerde staten.
 
De antwoorden zijn inmiddels binnen bij het CDA.
De provincie geeft hierin aan: “Vanaf 2012 zijn wij samen met de gemeenten al bezig om de
bewegwijzering te verduurzamen. De gedachte achter deze verduurzaming is dat het verkeer
zoveel mogelijk gebruik maakt van de hoofdwegen (Rijkswegen, provinciale wegen en be
langrijke gemeentelijke wegen), om op deze manier het netwerk zo optimaal mogelijk te gebruiken, vooral geredeneerd vanuit verkeersveiligheid”.
 
“De verwijzing naar Dokkum (en het Lauwersmeergebied) is vanaf Rijksweg A32 vlak voor
Leeuwarden niet optimaal. Wij hebben Rijkswaterstaat verzocht de bewegwijzering hierop
aan te passen. Tot op heden is dit verzoek echter afgewezen. Wij zullen er nogmaals bij het Rijk op aandringen om de bewegwijzering aan te passen”.
 
Voor het lokaal bekende verkeer is bewegwijzering (via borden of navigatiesystemen) geen
instrument waar wij “zwaar” op in willen zetten. Monitoring zal vooral gestoeld zijn op klach
ten met betrekking tot “geen (goede) verwijzing” of “verwijzing via verkeerde wegen”.
 
“Opmerkingen/klachten komen binnen op een centraal punt, namelijk het Klant
Contact Centrum (KCC). Dit KCC is in oktober 2016 van start gegaan”.