Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
13 juli 2017

Het CDA kan tevreden terugkijken op de PS van 12 juli

Statenlid Fernande Teernstra behandelde de Fryske Guozzenaanpak 2017-2020. Een politieke meerderheid (CDA, VVD, SP, FNP, PVV, 50PLUS) stemde gisteren in met de nieuwe maatregelen die nodig zijn om de jaarlijkse schade van ongeveer 10 miljoen euro door ongeveer 1 miljoen winterganzen te verminderen. De winterrust van twee maanden voor de ganzen verdwijnt. Er mogen tot 200.000 ganzen worden afgeschoten. De foerageergebieden worden kleiner en, zo hoopt de provincie, effectiever. De schadevergoeding voor boeren daalt.

Teernstra betoogde tijdens de vergadering van Provinciale Staten dat de zogenaamde bonus/malusregeling er niet toe mag leiden dat de boeren in het geval van overmachtssituaties zoals extreem weer of vogelgriep een lagere schadevergoeding ontvangen. Ook maakte zij zich sterk voor het verruimen van de tijden waarop jagers mogen verjagen met ondersteunend afschot met een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Een motie die mede ingediend werd door VVD, FNP, PVV en 50PLUS met daarin het verzoek aan het College om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken werd met ruime meerderheid aangenomen.

Daarnaast vroeg Fernande samen FNP aandacht voor het imago van de jagers en publieksvoorlichting over de ganzenaanpak. Jagers krijgen te maken met negatieve beeldvorming als ze ganzen schieten. Klagers moeten bij de provincie zijn en niet bij de jagers, vindt Teernstra. Zij wil duidelijke publieksvoorlichting door de provincie. De CDA motie over dit onderwerp hoefde niet te worden ingediend, aangezien hier een toezegging van gedeputeerde Kramer op volgde om dit nader te onderzoeken.

Naast de eigen moties steunde het CDA ook de moties van de VVD en FNP. Het ging hierbij over de inzet van een speciaal verjagingsteam, evaluatie van de ganzenaanpak en de internationale aanpak van de ganzenschade.

De startnotitie Leefbaarheid werd behandeld door Maaike Prins. Hij is aangenomen met een aanpassing dat de uitwerking van de startnotitie samen met de stakeholders gedaan moet worden. Prins gaf aan dat behoefte aan maatregelen op Leefbaarheid vanuit de Mienskip zelf moet komen. De Mienskip kan het beste aangeven wat zij nodig achten op het gebied van wonen, omgeving, bereikbaarheid, voorzieningen. Dit verschilt per dorp, stadswijk of gebied.

Het CDA gaat dus uit van de kracht van de Mienskip en wil daarom niet op voorhand teveel regels opstellen vanuit de Provincie als het gaat om Leefbaarheidsprojecten. Uitgangspunt hierbij is It rjocht om út te daagjen! Wel moet er vanuit de Provincie een duidelijke werkwijze gecommuniceerd worden naar de Mienskip. Zo weten mensen waar ze aan toe zijn en hoe ze zaken aanhangig kunnen maken.

Prins gaf ten slotte aan dat een eerdere beleidsbrief over Krimp en Leefbaarheid in de uitwerking van deze startnotitie opgenomen moet worden. Als Provincie Fryslan zullen we goed moeten kijken naar een evenwichtige verdeling van de middelen. We moeten voorkomen dat er uiteindelijk gebieden ontstaan waar niets meer over is. De notitie is unaniem aangenomen.