Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
27 september 2017

CDA vraagt openstelling provinciehuis tijdens LF2018

Leeuwarden verwacht een overweldigend aantal bezoekers in 2018. Het CDA vindt dat de Culturele Hoofdstad ook toegang moet bieden tot mooie openbare gebouwen. Statenlid Fenny Reitsma diende daarom vandaag een motie in om gedurende dit jaar kunst te tonen in het provinciehuis.
Reitsma: “De provinciale kunstcollectie bestaat uit werken van Friese kunstenaars of van kunstenaars die langere tijd in Fryslân gewoond en gewerkt hebben. De uitgebreide collectie biedt voldoende kwaliteit voor een (permanente) tentoonstelling”. Er zijn in Leeuwarden niet veel openbare gebouwen vrij te bezichtigen. “Wy hawwe in prachtich provinsjehûs, wêr’t wy grutsk op binne”, aldus Reitsma, “wy hawwe in soartemint fan iepen-gebouwerûte foar eagen, wêr’t wy dan in ûnderdiel fan binne. Hjiroer wolle wy graach yn petear mei de gemeente Ljouwert en de VVV Ljouwert. Ik ha hjoed yn’e steategearkomste oan deputeare steaten frege wat de mooglikheden binne”.