Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
3 oktober 2017

Provincies maken zich sterk voor IJsselmeergebied

De provincies rond het IJsselmeergebied willen de ruimtelijk-economische opgaven in dit gebied, zoals de overgang naar duurzame energie, gezamenlijk aanpakken. Daarom hebben de provincies Flevoland, Fryslân, Noord-Holland en Overijssel een gebiedsagenda opgesteld die over de provinciegrenzen heen kijkt. Met deze agenda willen de provincies de kracht en kwaliteiten van het IJsselmeergebied versterken en zij doen hiermee een aanbod aan het Rijk.

Gedeputeerde Sander de Rouwe, provincie Fryslân: “Deze samenwerking is essentieel om de kansen van en voor het IJsselmeergebied goed te benutten.”

Kustlandschappen en economie
Kenmerkend is het grootse centrale wateroppervlak met gevarieerde kusten die het IJsselmeergebied aantrekkelijk maken om in te wonen, werken en recreëren. De provincies gaan de waarden en identiteiten van het IJsselmeergebied vastleggen en toepassen bij de verdere ontwikkeling. Er liggen kansen voor economische groei in de sectoren watersport, recreatie en toerisme, transport, visserij en maritieme industrie. Daarvoor zetten de provincies in op verscheidenheid en het meer in balans brengen van vraag en aanbod van bezoekers aan het IJsselmeergebied.  

IJsselmeergebied als energiebron
De  provincies nemen de ruimtelijke regie bij de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. Daarvoor verkennen ze alternatieve en innovatieve mogelijkheden voor opwekking, opslag, en transport van duurzame energie, bijvoorbeeld koude-warmteopslag of zonne-energie.  

De gebiedsagenda bevat verder als hoofdpunten een ecologisch gezond IJsselmeergebied en het IJsselmeergebied als zoetwaterbron. Op basis van deze gezamenlijke gebiedsagenda werken de provincies rond het IJsselmeergebied samen met het Rijk aan de Nationale Agenda IJsselmeergebied 2050. 

Het IJsselmeergebied beslaat het IJsselmeer en Ketelmeer, Markermeer-IJmeer, Gooimeer, Eemmeer, het Zwarte Water en de randmeren. Het gebied betreft zes provincies: naast Fryslân, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland ook Gelderland en Utrecht.

Bron: Provincie Fryslân