Nederlands
Fries
teaser
overlay

Nieuws

print
16 oktober 2017

Blij met erkenning belang landbouwsector

Op 12 oktober was in de kranten te lezen dat Nederland weer een minister van landbouw krijgt. Vanuit CDA Fryslân hebben wij dit altijd bepleit, dus daar zijn wij heel blij mee. Wij hebben grote waardering voor de positieve maatschappelijke en economische bijdrage van de landbouw. De Statenfractie heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de landbouwsector met een werkgroep landbouw, werkbezoeken ‘de boer op’ en discussieavonden met leden. Het CDA heeft een historie als belangenbehartiger van de landbouw. Zowel van de klassieke, grootschalige, landbouw als van de ontwikkeling naar een natuurinclusieve, duurzame landbouw.

In het nieuwe regeerakkoord wordt het belang van de landbouwsector gelukkig ook erkend. De geplande €10 miljoen bezuiniging op landbouwonderwijs is van de baan. Voor een gezonde sector is kennis van groot belang. Voor duurzame landbouw moeten wij maatschappelijk evenwicht zoeken tussen ecologie, economie en het sociale aspect. Vanuit rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid kunnen wij ons goed vinden in een aantal maatregelen.
 
Ecologie
Boeren zorgen voor een groot deel van onze leefomgeving en de biodiversiteit. Wanneer de maatschappij eisen stelt aan die leefomgeving, doet dat niet alleen een beroep op boeren maar ook op burgers. Wij zijn allemaal verantwoordelijk, en kunnen allemaal een bijdrage leveren, ook financieel. Gelukkig wil het Rijk ook haar steentje bijdragen. De doelstellingen in het regeerakkoord voor klimaatverbetering zijn een opgave, maar de sector krijgt gelukkig wel de mogelijkheid om dit met innovatieve maatregelen te halen. Het Rijk wil samen met de boeren inzetten op mogelijkheden en kansen voor verdere verduurzaming, bijvoorbeeld het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de kringlooplandbouw.
 
Economie
Het beroep op boeren om meer aandacht te besteden aan leefomgeving, natuur, landschap en bodem kan alleen worden gerealiseerd vanuit een gezonde bedrijfsvoering. Wij citeren het regeerakkoord: “een eerlijke prijs voor producten, zeker als er eisen aan de producten worden gesteld t.a.v. duurzaamheid en dierenwelzijn.” Gespreide verantwoordelijkheid van boeren en burgers. In het nieuwe regeerakkoord is erkenning voor de inzet van de melkvee- en zuivelsector op het gebied van weidegang, deze is niet verplicht gesteld. Er komt aanpassing van mededingingswetgeving zodat in landbouw samenwerkingen mogelijk zijn om de ongelijke machtspositie in de keten te compenseren.
 
Sociaal
De ontwikkelingen in de landbouw in de afgelopen vijftig jaar, met name de schaalvergroting, hebben gevolgen voor de bedrijfsopvolging. En daarmee voor het traditionele familiebedrijf en voor het maatschappelijk draagvlak. De belangrijke rol die boerenfamiliebedrijven spelen in de ‘mienskip’ staat hierdoor steeds meer onder druk. Goed dat in het nieuwe regeerakkoord waardering wordt uitgesproken voor het gezinsbedrijf. Het Rijk zoekt verbinding tussen boer en burger, bijvoorbeeld door city-landbouw en verkoop van streekproducten op de boerderij. Bovendien komt er een bedrijfsovernamefonds om jonge ondernemers te ondersteunen bij de overname van gezinsbedrijven.
 
Rentmeesterschap over ons Friese land is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van boeren én burgers. Samen hebben wij ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Fryslân. We willen ons mooie Friese land behouden en doorgeven aan onze kinderen. People, planet, profit en prosperity gaan hand in hand, ook in de landbouwsector! En dan samen met onze nieuwe minister #oant wurk!